MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
Rada Miejska w Kołaczycach
Burmistrz
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ARCHIWUM
    Burmistrz
Liczba odwiedzin kategorii: 7442 
 

Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań burmistrza należy w szczególności:

  • przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
  • określanie sposobu wykonywania uchwał,
  • gospodarowanie mieniem komunalnym,
  • wykonywanie budżetu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie gminy . Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz, opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

 
Osoby:
Burmistrz Kołaczyc
Małgorzata Salacha
Tel: (013) 4460240;
sekretariat@kolaczyce.itl.pl