MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
Rada Miejska w Kołaczycach
Komisja Spraw Społecznych
Komisja Rewizyjna
Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych
Burmistrz
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ARCHIWUM
    Rada Miejska w Kołaczycach
Liczba odwiedzin kategorii: 7440 
 

Rada Miejska w Kołaczycach liczy 15 radnych.

Do wyłącznej właściwości rady miejskiej w Kołaczycach należy:

1) uchwalanie statutu gminy,

2) ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz sekretarza gminy - na wniosek burmistrza,

5) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

6) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

7) uchwalanie programów gospodarczych,

8) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

9) podejmowanie uchwał w sprawach podatku i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

10) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących:

  • określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady miejskiej w Kołaczycach,
  • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza,
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,
  • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę miejską,
  • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

11. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,

12. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

13.ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym,

14. określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

 
Osoby:
Przewodniczący Rady
Stanisław Dunaj
Zastępca Przewodniczącego Rady
Paweł Filipek
radny
Kazimierz Iwanicki
radny
Marek Komisarz
radna
Bernadetta Lechwar
radny
Piotr Matysik
radny
Andrzej Maziarz
radny
Roman Maziarz
radny
Tomasz Namysł
radna
Ewa Ochałek
radny
Bogdan Skicki
radny
Aleksander Śliż
radna
Danuta Świętojańska
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
Antoni Ząbkowicz
radny
Edward Zbylut