MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ARCHIWUM
Przetargi 2010
Oświadczenia majątkowe za rok 2005
Uchwały Rady Gminy rok 2006
Budżet na 2005 rok
Uchwały Rady Gminy rok 2005
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
Uchwały Rady Gminy 2004 rok
Budżet na rok 2004
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Kołaczycach
Wójt Gminy Informuje 2008
Uchwały Rady Gminy do 2007
Archiwum oświadczeń majątkowych
    Uchwały Rady Gminy 2004 rok
Liczba odwiedzin kategorii: 2551 
 
Załączniki:

 1. Uchwała Nr XVII/82/04 z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 2. Uchwała Nr XVII/83/04 z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej mienie gminne
 3. Uchwała Nr XVIII/84/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie przystąpienia do projektu realizowanego w ramach Funduszu Spójności pod nazwą: "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminach Związku"
 4. Uchwała Nr XVIII/85/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Kołaczyce odnośnie wprowadzenia do programu budowy autostrady A4 nowego węzła autostradowego
 5. Uchwała Nr XVIII/86/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie współpracy ze społecznością lokalną miejscowości Zborov położonej w Republice Słowacji
 6. Uchwała Nr XVIII/87/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zasad na podstawie, których przysługuje radnym, członkom Komisji, sołtysom dieta za udział w pracach Rady oraz zwrot kosztów podróży służbowych
 7. Uchwała Nr XVIII/88/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kołaczyce w sprawie zasad wynagradzania Wójta Gminy Kołaczyce
 8. Uchwała Nr XIX/89/04 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2004 r.
 9. Uchwała Nr XIX/90 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2004 r.
 10. Uchwała Nr XIX/91/04 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
 11. Uchwała Nr XIX/92/04 z dnia 23 marca w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenie dopłat z budżetu gminy
 12. Uchwała Nr XIX/93/04 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
 13. Uchwała Nr XX/96/04 z dnia 30 marca 2004 e. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2004 r.
 14. Uchwała Nr XIX/94/04 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie najmu lokalu w budynku Domu Ludowego w Bieździedzy
 15. Uchwała Nr XX/97/04 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kołaczyce podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczania oraz kontroli zadań
 16. Uchwała Nr XX/98/04 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad na podstawie, których przysługuje radnym, członkom Komisji, sołtysom dieta za udział w pracach Rady oraz zwrot kosztów podróży służbowych
 17. Uchwała Nr XXI/99/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2003 r.
 18. Uchwała Nr XXI/100/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2004 r.
 19. Uchwała Nr XXI/101/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 20. Uchwała Nr XXI/102/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 21. Uchwała Nr XXII/103/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2004 r.
 22. Uchwała Nr XXII/104/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kołaczyce do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2004 r.
 23. Uchwała Nr XXII/105/04 z dnia 28 maja w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kołaczyce do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inewestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2004 rok
 24. Uchwała Nr XXII/106/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych
 25. Uchwała Nr XXII/107/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie najmu lokali stanowiących własnośc Gminy Kołaczyce
 26. Uchwała Nr XXII/108/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasaobem gminy
 27. Uchwała Nr XXII/109/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
 28. Uchwała Nr XXIII/110/04 z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2004 r.
 29. Uchwała Nr XXIII/111/04 z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2004 r.
 30. Uchwała Nr XXIII/112/04 z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kołaczyce nr XXII/105/2004 z dnia 28 maja 2004 r. dotyczącej upoważnienia Wójta Gminy Kołaczyce do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2004 r.
 31. Uchwała Nr XXIV/113/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2004 r.
 32. Uchwała Nr XXIV/114/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2004 r.
 33. Uchwała Nr XXIV/115/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2004 r.
 34. Uchwała Nr XXIV/116/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, a także zakresu świadczonych usług
 35. Uchwała Nr XXIV/117/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy Kołaczyce
 36. Uchwała Nr XXIV/118/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Kołaczyce
 37. Uchwała Nr XXIV/119/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Kołaczyce
 38. Uchwała Nr XXIV/120/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Kołaczyce
 39. Uchwała Nr XXIV/121/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy Kołaczyce
 40. Uchwała Nr XXIV/122/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie najmu lokalu mieszkalnego
 41. Uchwała Nr XXV/123/04 z dnia 30 września 2004 r. w sprawie przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kołaczyce na lata 2004-2013"
 42. Uchwała Nr XXV/125/04 z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2004 r.
 43. Uchwała Nr XXV/126/04 z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2004 r.
 44. Uchwała Nr XXVI/127/04 z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2004 r.
 45. Uchwała Nr XXVI/128/04 z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
 46. Uchwała Nr XXVI/129/04 z dnia 28 października 2004 r. w sprawie utworzenia straży gminnej