MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ARCHIWUM
Przetargi 2010
Oświadczenia majątkowe za rok 2005
Uchwały Rady Gminy rok 2006
Budżet na 2005 rok
Uchwały Rady Gminy rok 2005
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
Uchwały Rady Gminy 2004 rok
Budżet na rok 2004
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Kołaczycach
Wójt Gminy Informuje 2008
Uchwały Rady Gminy do 2007
Archiwum oświadczeń majątkowych
    Uchwały Rady Gminy rok 2005
Liczba odwiedzin kategorii: 2422 
 
Załączniki:

 1. Uchwała Nr XXIX/149/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, nagród, dodatku mieszkaniowego dla nuczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołaczyce na 2005 r.
 2. Uchwała Nr XXIX/150/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 25.02.2005 r. w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół z Gminy Kołaczyce za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
 3. Uchwała Nr XXIX/151/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 25.02.2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymywania czycstości i porządku na terenie gminy
 4. Uchwała Nr XXIX/152/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 25.02.2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenie dopłat z budżetu gminy
 5. Uchwała Nr XXIX/153/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 25.02.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
 6. Uchwała Nr XXIX/147/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 25.02.2005 r. w sprawie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych gminy
 7. Uchwała Nr XXIX/155/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 25.02.2005 r. w sprawie zatwierdzenia planupracy Komisji Rewizyjnej
 8. Uchwała Nr XXX/156/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30.03.2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2005 r.
 9. Uchwała Nr XXX/156/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30.03.2005 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do przeprowadzenia postępowania z ustawy prawo Zamówień Publicznych dla wyboru banku do obsługi budżetu gminy Kołaczyce
 10. Uchwała Nr XXX/158/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30.03.2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
 11. Uchwała Nr XXX/159/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30.03.2005 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grupowego pn. "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminach Związku"
 12. Uchwała Nr XXX/160/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30.03.2005 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu planu aglomeracji w Kołaczycach oraz w Sieklówce zgodnie ze złożonym wnioskiem do krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
 13. Uchwała Nr XXX/161/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30.03.2005 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Kołaczyce
 14. Uchwała Nr XXX/162/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30.03.2005 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kołaczyce na 2005 r.
 15. Uchwała Nr XXXI/163/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 12.04.2005 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Rozwoju Miejscowości Kołaczyce"
 16. Uchwała Nr XXXI/164/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 12.04.2005 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. "Przebudowa centrum miejscowości Kołaczyce"
 17. Uchwała Nr XXXI/165/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 12.04.2005 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji
 18. Uchwała Nr XXXII/166/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 26.04.2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2005 r.
 19. Uchwała Nr XXXII/168/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 26.04.2005 r. w sprawie inwestycji wieloletniej pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 113409 R Lublica-Krzyżówki-Rzeki
 20. Uchwała Nr XXXII/167/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 26.04.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjecie darowizny nieruchomości od Starostwa Powiatowego w Jaśle
 21. Uchwała Nr XXXII/169/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 26.04.2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2004 r.
 22. Uchwała Nr XXXIII/170/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 31.05.2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2005 r.
 23. Uchwała Nr XXXIII/171/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 31.05.2005 r w sprawie porozumienia o współdziałaniu przy realizacji zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
 24. Uchwała Nr XXXIV/172/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 7.07.2005 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grupowego pn. "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminach Związku"
 25. Uchwała Nr XXXV/173/2005 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29.07.2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 26. Uchwała Nr XXXV/174/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29.07.2005 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Kołaczyce"
 27. Uchwała Nr XXXV/175 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29.07.2005 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Kołaczyce".
 28. Uchwała Nr XXXV/176/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29.07.2005 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
 29. Uchwała Nr XXXVI/177/2005 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 sierpnia 2005 w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2005 r.
 30. Uchwała nr XXXVI/178/2005 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2005 r.
 31. Uchwała nr XXXVII/179/2005 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 9 września 2005 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kołaczyce na 2005 r.
 32. Uchwała Nr XXXVII/180/2005 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 9 września 2005 r. w sprawie nadania Zespołowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sowinie imienia Jana Pawła II
 33. Uchwała nr XXXVII/181/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 9 września 2005 r. w sprawie uzupełnienia i aktualizacji wieloletniego programu inwestycyjnego
 34. Uchwała Nr XXXVIII/182/2005 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sowinie
 35. Uchwała nr XXXVIII/183/2005 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 13 października 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2005 r.
 36. Uchwała nr XXXVIII/184/2005 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 13 października 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2005 r.
 37. Uchwała Nr XXXIX/185/2005 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 28 listopada 2005 w sprawie podatku od środków transportowych
 38. Uchwała nr XXXIX/186/2005 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2005 r.
 39. Uchwała nr XXXIX/187/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie uzupełnienia i aktualizacji wieloletniego programu inwestycyjnego
 40. Uchwała nr XL/188/2005 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2005 r.
 41. Uchwała Nr XL/189/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kołaczyce nr XXXIX/186/2005 z dnia 28 listopada 2005 r.
 42. Uchwała Nr XL/190/2005 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Kołaczyce
 43. Uchwała Nr XL/191/2005 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy Kołaczyce na 2006 rok.