MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ARCHIWUM
Przetargi 2010
Oświadczenia majątkowe za rok 2005
Uchwały Rady Gminy rok 2006
Budżet na 2005 rok
Uchwały Rady Gminy rok 2005
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
Uchwały Rady Gminy 2004 rok
Budżet na rok 2004
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Kołaczycach
Wójt Gminy Informuje 2008
Uchwały Rady Gminy do 2007
Archiwum oświadczeń majątkowych
    Uchwały Rady Gminy rok 2006
Liczba odwiedzin kategorii: 2946 
 
Załączniki:

 1. Uchwała Nr XLI/192/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego.
 2. Uchwała Nr XLI/193/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy
 3. Uchwała Nr XLI/194/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 3 marca 2006 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy Kołaczyce
 4. Uchwała Nr XLI/195/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenie dopłat z budżetu gminy
 5. Uchwała nr XLI/196/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołaczyce
 6. Uchwała  Nr XLI/197/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 7. Uchwała nr XLI/198/06 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kołaczyce na 2006
 8. Uchwała nr XLI/199/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1837R (19167) Kołaczyce-Sieklówka - Lubla w km 0+000-9+368
 9. Uchwała nr XLI/200/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2006 r.
 10. Uchwała nr XLI/201/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, nagród, dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołaczyce na 2006 r.
 11. Uchwała Rady Gminy Kołaczyce Nr XLII/202/2006 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kołaczyce na 2006 r.
 12. Uchwała Nr XLII/203/06 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Kołaczyce"
 13. Uchwała nr XLII/204/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2006 r.
 14. Uchwała Rady Gminy Kołaczyce Nr XLII/205/06 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uzupełnienia i aktualizacji wieloletniego programu inwestycyjnego.
 15. Uchwała Rady Gminy Kołaczyce Nr XLII/206/2006 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności, będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz upoważnienia Wójta Gminy Kołaczyce do podpisania Umowy o dofinansowanie Projektu pn. "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki"
 16.

Uchwała Rady Gminy Kołaczyce Nr XLII/207/2006 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

 17. Uchwała Nr XLIII/211/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego "in blanco".
 18. Uchwała Nr XLIII/212/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołaczyce.
 19. Uchwała Nr XLIV/213/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 maja 2006 roku .w sprawie opinii dotyczącej utworzenia wspólnego okręgu wyborczego z gminami Brzyska i Skołyszyn
 20. Uchwała Nr XLIV/214/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Kołaczyce na 2006 rok.
 21. Uchwała Nr XLIV/215/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na zakup karetki wypadkowej dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
 22. Uchwała Nr XLIV/216/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na remont drogi powiatowej nr 1837R(19167) Kołaczyce - Sieklówka - Lubla.
 23. Uchwała Nr XLIV/217/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kołaczyce nr XLIII/211/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego "in blanco".
 24. Uchwała Nr XLIV/218/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego "in blanco".
 25. Uchwała Nr XLIV/219/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 maja 2006 roku  w sprawie zamiany niaruchomości.
 26. Uchwała Nr XLIII/208/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2005 r.
 27. Uchwała Nr XLIII/209/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie uzupełnienia i aktualizacji wieloletniego programu inwestycyjnego.
 28. Uchwała Nr XLIII/210/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Kołaczyce na 2006 rok.
 29. Uchwała nr XLV/220/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kołaczyce nr XLIV/214/2006 z dnia 29 maja 2006 r w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2006 rok.
 30. Uchwała nr XLV/221/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na realizację zadania na terenie gminy Kołaczyce w ramach Projektu Funduszu Spójności pn: ,,Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki".
 31. Uchwała nr XLV/222/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetu.
 32. Uchwała nr XLV/223/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 33. Uchwała nr XLV/224/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa.
 34. Uchwała nr XLV/225/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze.
 35. Uchwała nr XLV/226/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach.
 36. Uchwała nr XLV/227/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołaczycach.
 37. Uchwała nr XLV/228/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2006 rok.
 38. Uchwała nr XLV/229/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenia prawa własności nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 1021 położonej w obrębie Kołaczyce gm. Kołaczyce, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle prowadzi księgę wieczystą KW 35404.
 39. Uchwała nr XLV/230/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia pn: ,,Budowa międzygminnego zakładu zagospodarowania odpadów w Jaśle".
 40. Uchwała nr XLVI/231/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie odstąpienia od realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn: ,,Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Kołaczyce"
 41. Uchwała nr XLVI/232/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2006 rok.
 42. Uchwała Nr XLVII/233/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 8 września 2006 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Kołaczyce 1".
 43. Uchwała Nr XLVII/234/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 8 września 2006 roku w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2006 rok.
 44. Uchwała Nr XLVII/235/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 8 września 2006 roku w sprawie najmu lokalu mieszkalnego.
 45. Uchwała Nr XLVIII/236/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej w WFOŚ i GW w Rzeszowie na dofinansowanie zadania realizowanego na terenie Gminy Kołaczyce w ramach Projektu Funduszu Spójności pn. "Program poprawy czystości zlewni Rzeki Wisłoki" oraz ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki
 46. Uchwała Nr XLVIII/237/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 24 października 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na system monitoringu powodziowego na rzekach Wisłoce, Jasiołce i Ropie
 47. Uchwała Nr XLVIII/238/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kołaczyce na 2006 r.
 48. Uchwała Nr XLVIII/239/2006 Rady Gminy Koaczyce z dnia 24 października 2006 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 49. Uchwała Nr XLVIII/240/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 24 października 2006 r. w sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczyce
 50. Uchwała Nr XLVIII/241/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 24 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do zmiany w części MPZP zwanego "Krajowice 1" Gminy Kołaczyce zatweirdzonego Uchwałą Nr XXI/111/2000 r. z dnia 30 marca 2000 r. Rady Gminy Kołaczyce - dla terenu oznaczonego symbolem 1UH, UG położonego w miejscowości Krajowice - zwanym "KRAJOWICE 3"
 51. Uchwała Nr XLVIII/242/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zamiany nieruchomości
 52. Uchwała Nr XLVIII/243/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 24 października 2006 r. w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołaczyce
 53. Uchwała Nr XLVIII/244/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
 54. Uchwała Nr XLVIII/245/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 24 października 2006 r. w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołaczyce
 55. Uchwała Nr I/I/2006 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 24.11.2006
 56. Uchwala Nr I/2/2006 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 24.11.2006
 57. Uchwala Nr II/3/2006 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 4.12.2006
 58. Uchwala Nr II/4/2006 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 4.12.2006
 59. Uchwala Nr III/5/2006 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 14.12.2006
 60. Uchwala Nr II/4/2006 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 4.12.2006
 61. Uchwala Nr III/6/2006 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 14.10.2006
 62. Uchwala Nr III/7/2006 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 14.10.2006
 63. Uchwala Nr III/8/2006 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 14.10.2006