MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Sprawy budowlane
Działalność gospodarcza
Sprawy komunalne
Podatki lokalne
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ARCHIWUM
     Kategoria: Ewidencja ludności
Liczba odwiedzin kategorii: 3624 
 
 

Jak uzyskać dowód osobisty?
Dowód osobisty wydaje właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały organ gminy: wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
W celu otrzymania dowodu należy osobiście złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego. Osoba małoletnia składa wniosek w obecności jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
Do wniosku załącza się:

1.      dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 45x35 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego pół profilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,

2.      dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego,

3.      odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,

4.      odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku,

5.      na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

Dowód osobisty odbiera się osobiście. Osoba małoletnia odbiera dowód osobisty w obecności jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
Przy odbiorze dowodu osobistego, cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie zwraca kartę stałego pobytu lub kartę czasowego pobytu.

 

Na jaki czas wydaje się dowód osobisty?
Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.
Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas nie oznaczony, jeżeli osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności.

 

Ile kosztuje wydanie dowodu osobistego?
Dowód osobisty wydaje się po uiszczeniu należnej opłaty stanowiącej równowartość kosztów jego wydania. Za wydanie dowodu osobistego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.
Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób:

1.      ubiegających się o wymianę dowodu osobistego z powodu jego wady technicznej lub sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku,

2.      zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy lub numeru domu,

3.      które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk żywiołowych,

4.      przebywających w domach opieki społecznej lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,

5.      małoletnich przebywających w domach dziecka.

Opłatę za wydanie dowodu osobistego wpłaca się do kasy właściwego urzędu gminy wydającego dowód osobisty lub na rachunek bankowy tego urzędu.

Kiedy dowód osobisty podlega wymianie?
Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

1.      zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym,

2.      uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby,

3.      upływu terminu ważności dowodu osobistego.

Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy. Organ ten wydaje zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu.
W razie znalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie zawiadomić o tym organ gminy, któremu złożono wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego, jeżeli w miejsce zgłoszonego jako utracony nie został jeszcze wydany nowy dokument.
Dowód osobisty podlega obowiązkowi zwrotu w razie:

1.      utraty obywatelstwa polskiego; osoba która je utraciła, zwraca niezwłocznie dowód osobisty organowi gminy właściwemu ze względu na miejsce jego wydania albo właściwej ze względu na miejsce pobytu polskiej placówce konsularnej.

2.      zgonu posiadacza dowodu osobistego; obowiązek zwrotu dowodu osobistego ciąży w tym przypadku na osobach obowiązanych do zgłoszenia zgonu stosownie do przepisów prawa o aktach stanu cywilnego.

Kiedy należy wymienić dowód osobisty wydany przed dniem 1 stycznia 2001?

Według ustawy zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 5 listopada 2002 r.) wprowadza się obowiązek wymiany dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r. w następujących terminach:

1) od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. - wydanych w latach 1962-1972,
 
2) od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. - wydanych w latach 1973-1980,

3) od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. - wydanych w latach 1981-1991,

4) od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. - wydanych w latach 1992-1995,

5) od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. - wydanych w latach 1996-2000.

Przy wymianie dowodów osobistych, o których mowa w ust. 2, stosuje się tryb postępowania określony w sprawach wydawania tych dokumentów.