MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
Instrukcja obsługi
Obwieszczenia i Informacje
Plan Zagosp. Przestrzennego
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO TERENU TRASY LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU TRASY LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV TARNÓW-KROSNO W GMINIE KOŁACZYCE
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŁACZYCE
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kołaczyce w miejscowościach Sowina, Lublica, Bieździadka, Sieklówka Górna, Sieklówka Dolna
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie III zmiany studium rozwiązaniami
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bieździedza - Bieździadka 1" rozwiązaniami
Nabór na stanowisko urzędowe
Wukaz rejestrów publicznych
Strategia rozwoju
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ARCHIWUM
     Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bieździedza - Bieździadka 1" rozwiązaniami Drukuj... 

XnView Document

ZAWIADOMIENIE

że od dnia 16 05. 2012r. wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Bieździedza - Bieździadka 1" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 kwietnia 2012 r do 25 maja 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach - jest w pokoju nr 6 /piętro/ w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bieździedza - Bieździadka 1" rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 maja 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach - jest w pokoju nr. 61 piętro / o

godz. 1300.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi i wnioski.

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Kołaczyc ; 38- 213 Kołaczyce ul. Rynek 1 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca 2012 r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu łub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Kołaczyc.Osoba publikująca: Jerzy Żołądź
Data publikacji: 2012-05-17Załączniki:

 1. plik pdf
 2. Zawiadamiam
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Bieździedza - Bieździadka 1" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 01 sierpnia 2012 r do 24 sierpnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach, pokój nr 6 ( I piętro ) w godzinach urzędowania.