MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
Statut
Zarządzenia
zarządzenia z roku 2006
zarządzenia z roku 2007
zarządzenia z roku 2008
zarządzenia z roku 2009
zarządzenia z roku 2010
zarządzenia z roku 2011
zarządzenia z roku 2012
Budżet
Uchwały
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ARCHIWUM
     zarządzenia z roku 2012 Drukuj... Osoba publikująca: Jerzy Żołądź
Data publikacji: 2012-05-16Załączniki:

 1. Postanowienie Nr 26/12 Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kołaczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 2. ZARZĄDZENIE Nr 1/2012 Burmistrza Kołaczyc z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za najem sal w domach ludowych
 3. ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Burmistrza Kołaczyc z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia stawek czynszu
 4. ZARZĄDZENIE NR 3/2012 BURMISTRZA KOŁACZYCE Z DNIA 05 stycznia 2012 R. W SPRAWIE SZKOLENIA OBRONNEGO
 5. Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Kołaczyc z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Kołaczyce.
 6. Zarządzenie Nr 5/2012 Burmistrza Kołaczyc z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie planu kontroli zarządczej na 2012 r.
 7. Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Kołaczyc z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie zasad gospodarki leśnej w tym obrotu drewnem z lasów mienia komunalnego Gminy Kołaczyce
 8. Zarządzenie Nr. 7/2012 Burmistrza Kołaczyc z dnia 20 luty 2012 r. w sprawie odwołania i powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołaczycach
 9. Zarządzenie Nr 8/2012 Burmistrza Kołaczyc z dnia 21 luty 2012 roku w sprawie ustalenia wzoru wniosku o dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 10. Zarządzenie nr 9/2012 Burmistrza Kołaczyc z dnia 22 luty 2012 r. W sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2012 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych gminie.
 11. Zarządzenie nr 10/2012 Burmistrza Kołaczyc z dnia 22 luty 2012 r W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2012 rok
 12. ZARZĄDZENIE Nr. 11/2012 Burmistrza Kołaczyc - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 22 luty 2012 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Kołaczyce w 2011 roku.
 13. Zarządzenie nr 12/2012 Burmistrza Kołaczyc z dnia 27 lutego 2012 r W sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kołaczycach na 2012 r.
 14. Zarządzenie nr 13/2012 Burmistrza Kołaczyc z dnia 27 lutego 2012 r W sprawie : ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 15. Zarządzenie nr 14/2012 Burmistrza Kołaczyc z dnia 27 lutego 2012 r W sprawie ustalenia zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych gminy Kołaczyce na 2012 r.
 16. Zarządzenie Nr 14a/2012 Burmistrza Kołaczyc z dnia 27.02.2012 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej
 17. Zarządzenie nr 15/2012 Burmistrza Kołaczyc z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektów uchwał dotyczących reformy systemu gospodarki odpadami komunalnymi
 18. Zarządzenie nr 16/2012 Burmistrza Kołaczyc z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i ustalenia wysokości wadium
 19. Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Kołaczyc z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej środków trwałych o charakterze wyposażenia będących przedmiotem Umowy Użyczenia Nr BU.1.2011 z dnia 01.09.2011 r. zawartej pomiędzy Gminą Kołaczyce a Stowarzyszeniem Edukacyjno - Regionalnym „RAZEM" w Krajówkach.
 20. Zarządzenie nr 18/2012 Burmistrza Kołaczyc z dnia 7 marca 2012 r. W sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012
 21. Zarządzenie nr 19/2012 Burmistrza Kołaczyc z dnia 09.03.2012r. W sprawie: umorzenia należności pieniężnych Gminy Kołaczyce o charakterze cywilnoprawnym.
 22. Zarządzenie nr 20/2012 Burmistrza Kołaczyc z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 km w celu rozliczania kosztów używania samochodów prywatnych dla celów służbowych
 23. Zarządzenie nr 21/2012 Burmistrza Kołaczyc z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie ustalenia ceny drewna z lasów mienia komunalnego Gminy Kołaczyce
 24. Zarządzenie nr 22/2012 Burmistrza Kołaczyc z dnia 15 marca 2012 r. W sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2012 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych gminie.
 25. ZARZĄDZENIE Nr 23/2012 Burmistrza Kołaczyc - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy nt. „Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sytuacji zagrożenia anomaliami pogodowymi".
 26. Zarządzenie nr 25/2012 Burmistrza Kołaczyc z dnia 28 marca 2012 r. W sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2012 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych gminie.
 27. Zarządzenie Nr 26/2012 Burmistrza Kołaczyc z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie ustalenia granic dochodów oraz kwot wyjściowych do świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 28. Zarządzenie Nr 28/2012 Burmistrza Kołaczyc z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości
 29. Zarządzenie nr 28a/2012 Burmistrza Kołaczyc z dnia 30 marca 2012 r W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2012 rok
 30. Zarządzenie Nr 28b/2012 Burmistrza Kołaczyc z dnia 30 marca 2012 r. W sprawie: zmian w pianie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2012 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych gminie.
 31. Zarządzenie Nr 29/2012 Burmistrza Kołaczyc z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
 32. ZARZĄDZENIE NR 30/2012 BURMISTRZA KOŁACZYC z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie prowadzenia w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach metryki sprawy w postępowaniu administracyjnym oraz w postępowaniu podatkowym
 33. Zarządzenie Nr 31/2012 Burmistrza Kołaczyc z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Kołaczyce.
 34. Zarządzenie Nr. 32 /2012 Burmistrza Kołaczyc z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie : prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 35. Zarządzenie Nr 33/2012 Burmistrza Kołaczyc z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola prowadzonych przez Gminę Kołaczyce na rok szkolny 2012/2013
 36. Zarządzenie nr 34/2012 Burmistrza Kołaczyc z dnia 18 kwietna 2012 r. W sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2012 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych gminie.
 37. Zarządzenie Nr 35/2012 Burmistrza Kołaczyc z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kołaczycach
 38. Zarządzenie nr 36/2012 Burmistrza Kołaczyc z dnia 30 kwietnia 2012 r W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2012 rok
 39. Zarządzenie Nr 37/2012 Burmistrza Kołaczyc z dnia 8 maja 2012 roku W sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Kołaczyce za 2011 rok
 40. Zarządzenie nr 38/2012 Burmistrza Kołaczyc z dnia 8 maja 2012 r. W sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2012 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych gminie.
 41. Zarządzenie nr 39/2012 Burmistrza Kołaczyc z dnia 15 maja 2012 r W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2012 rok
 42. Zarządzenie nr 24/2012 Burmistrza Kołaczyc z dnia 28 marca 2012 r W sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kołaczyce za 2011 rok Radzie Miejskiej w Kołaczycach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie