MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
Statut
Zarządzenia
Budżet
Uchwały
Uchwały z roku 2012
Uchwały z roku 2011
Uchwały z roku 2010
Uchwały z roku 2009
Uchwały z roku 2008
Uchwały z roku 2007
Uchwały z roku 2006
Uchwały z roku 2005
Uchwały z roku 2004
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ARCHIWUM
     Uchwały z roku 2005 Drukuj... 

 1. Uchwała Nr XXIX/149/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, nagród, dodatku mieszkaniowego dla nuczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołaczyce na 2005 r.
 2. Uchwała Nr XXIX/150/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 25.02.2005 r. w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół z Gminy Kołaczyce za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
 3. Uchwała Nr XXIX/151/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 25.02.2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymywania czycstości i porządku na terenie gminy
 4. Uchwała Nr XXIX/152/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 25.02.2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenie dopłat z budżetu gminy
 5. Uchwała Nr XXIX/153/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 25.02.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
 6. Uchwała Nr XXIX/147/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 25.02.2005 r. w sprawie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych gminy
 7. Uchwała Nr XXIX/155/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 25.02.2005 r. w sprawie zatwierdzenia planupracy Komisji Rewizyjnej
 8. Uchwała Nr XXX/156/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30.03.2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2005 r.
 9. Uchwała Nr XXX/156/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30.03.2005 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do przeprowadzenia postępowania z ustawy prawo Zamówień Publicznych dla wyboru banku do obsługi budżetu gminy Kołaczyce
 10. Uchwała Nr XXX/158/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30.03.2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
 11. Uchwała Nr XXX/159/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30.03.2005 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grupowego pn. "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminach Związku"
 12. Uchwała Nr XXX/160/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30.03.2005 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu planu aglomeracji w Kołaczycach oraz w Sieklówce zgodnie ze złożonym wnioskiem do krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
 13. Uchwała Nr XXX/161/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30.03.2005 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Kołaczyce
 14. Uchwała Nr XXX/162/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30.03.2005 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kołaczyce na 2005 r.
 15. Uchwała Nr XXXI/163/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 12.04.2005 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Rozwoju Miejscowości Kołaczyce"
 16. Uchwała Nr XXXI/164/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 12.04.2005 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. "Przebudowa centrum miejscowości Kołaczyce"
 17. Uchwała Nr XXXI/165/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 12.04.2005 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji
 18. Uchwała Nr XXXII/166/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 26.04.2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2005 r.
 19. Uchwała Nr XXXII/168/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 26.04.2005 r. w sprawie inwestycji wieloletniej pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 113409 R Lublica-Krzyżówki-Rzeki
 20. Uchwała Nr XXXII/167/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 26.04.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjecie darowizny nieruchomości od Starostwa Powiatowego w Jaśle
 21. Uchwała Nr XXXII/169/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 26.04.2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2004 r.
 22. Uchwała Nr XXXIII/170/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 31.05.2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2005 r.
 23. Uchwała Nr XXXIII/171/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 31.05.2005 r w sprawie porozumienia o współdziałaniu przy realizacji zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
 24. Uchwała Nr XXXIV/172/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 7.07.2005 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grupowego pn. "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminach Związku"
 25. Uchwała Nr XXXV/173/2005 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29.07.2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 26. Uchwała Nr XXXV/174/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29.07.2005 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Kołaczyce"
 27. Uchwała Nr XXXV/175 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29.07.2005 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Kołaczyce".
 28. Uchwała Nr XXXV/176/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29.07.2005 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
 29. Uchwała Nr XXXVI/177/2005 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 sierpnia 2005 w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2005 r.
 30. Uchwała nr XXXVI/178/2005 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2005 r.
 31. Uchwała nr XXXVII/179/2005 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 9 września 2005 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kołaczyce na 2005 r.
 32. Uchwała Nr XXXVII/180/2005 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 9 września 2005 r. w sprawie nadania Zespołowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sowinie imienia Jana Pawła II
 33. Uchwała nr XXXVII/181/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 9 września 2005 r. w sprawie uzupełnienia i aktualizacji wieloletniego programu inwestycyjnego
 34. Uchwała Nr XXXVIII/182/2005 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sowinie
 35. Uchwała nr XXXVIII/183/2005 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 13 października 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2005 r.
 36. Uchwała nr XXXVIII/184/2005 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 13 października 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2005 r.
 37. Uchwała Nr XXXIX/185/2005 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 28 listopada 2005 w sprawie podatku od środków transportowych
 38. Uchwała nr XXXIX/186/2005 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2005 r.
 39. Uchwała nr XXXIX/187/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie uzupełnienia i aktualizacji wieloletniego programu inwestycyjnego
 40. Uchwała nr XL/188/2005 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2005 r.
 41. Uchwała Nr XL/189/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kołaczyce nr XXXIX/186/2005 z dnia 28 listopada 2005 r.
 42. Uchwała Nr XL/190/2005 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Kołaczyce
 43. Uchwała Nr XL/191/2005 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy Kołaczyce na 2006 rok.


Osoba publikująca: Jerzy Żołądź
Data publikacji: 2011-01-10