MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
Statut
Zarządzenia
Budżet
Uchwały
Uchwały z roku 2012
Uchwały z roku 2011
Uchwały z roku 2010
Uchwały z roku 2009
Uchwały z roku 2008
Uchwały z roku 2007
Uchwały z roku 2006
Uchwały z roku 2005
Uchwały z roku 2004
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ARCHIWUM
     Uchwały z roku 2004 Drukuj... 

 1. Uchwała Nr XVII/82/04 z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 2. Uchwała Nr XVII/83/04 z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej mienie gminne
 3. Uchwała Nr XVIII/84/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie przystąpienia do projektu realizowanego w ramach Funduszu Spójności pod nazwą: "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminach Związku"
 4. Uchwała Nr XVIII/85/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Kołaczyce odnośnie wprowadzenia do programu budowy autostrady A4 nowego węzła autostradowego
 5. Uchwała Nr XVIII/86/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie współpracy ze społecznością lokalną miejscowości Zborov położonej w Republice Słowacji
 6. Uchwała Nr XVIII/87/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zasad na podstawie, których przysługuje radnym, członkom Komisji, sołtysom dieta za udział w pracach Rady oraz zwrot kosztów podróży służbowych
 7. Uchwała Nr XVIII/88/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kołaczyce w sprawie zasad wynagradzania Wójta Gminy Kołaczyce
 8. Uchwała Nr XIX/89/04 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2004 r.
 9. Uchwała Nr XIX/90 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2004 r.
 10. Uchwała Nr XIX/91/04 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
 11. Uchwała Nr XIX/92/04 z dnia 23 marca w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenie dopłat z budżetu gminy
 12. Uchwała Nr XIX/93/04 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
 13. Uchwała Nr XX/96/04 z dnia 30 marca 2004 e. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2004 r.
 14. Uchwała Nr XIX/94/04 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie najmu lokalu w budynku Domu Ludowego w Bieździedzy
 15. Uchwała Nr XX/97/04 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kołaczyce podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczania oraz kontroli zadań
 16. Uchwała Nr XX/98/04 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad na podstawie, których przysługuje radnym, członkom Komisji, sołtysom dieta za udział w pracach Rady oraz zwrot kosztów podróży służbowych
 17. Uchwała Nr XXI/99/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2003 r.
 18. Uchwała Nr XXI/100/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2004 r.
 19. Uchwała Nr XXI/101/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 20. Uchwała Nr XXI/102/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 21. Uchwała Nr XXII/103/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2004 r.
 22. Uchwała Nr XXII/104/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kołaczyce do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2004 r.
 23. Uchwała Nr XXII/105/04 z dnia 28 maja w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kołaczyce do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inewestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2004 rok
 24. Uchwała Nr XXII/106/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych
 25. Uchwała Nr XXII/107/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie najmu lokali stanowiących własnośc Gminy Kołaczyce
 26. Uchwała Nr XXII/108/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasaobem gminy
 27. Uchwała Nr XXII/109/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
 28. Uchwała Nr XXIII/110/04 z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2004 r.
 29. Uchwała Nr XXIII/111/04 z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2004 r.
 30. Uchwała Nr XXIII/112/04 z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kołaczyce nr XXII/105/2004 z dnia 28 maja 2004 r. dotyczącej upoważnienia Wójta Gminy Kołaczyce do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2004 r.
 31. Uchwała Nr XXIV/113/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2004 r.
 32. Uchwała Nr XXIV/114/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2004 r.
 33. Uchwała Nr XXIV/115/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2004 r.
 34. Uchwała Nr XXIV/116/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, a także zakresu świadczonych usług
 35. Uchwała Nr XXIV/117/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy Kołaczyce
 36. Uchwała Nr XXIV/118/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Kołaczyce
 37. Uchwała Nr XXIV/119/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Kołaczyce
 38. Uchwała Nr XXIV/120/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Kołaczyce
 39. Uchwała Nr XXIV/121/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy Kołaczyce
 40. Uchwała Nr XXIV/122/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie najmu lokalu mieszkalnego
 41. Uchwała Nr XXV/123/04 z dnia 30 września 2004 r. w sprawie przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kołaczyce na lata 2004-2013"
 42. Uchwała Nr XXV/125/04 z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2004 r.
 43. Uchwała Nr XXV/126/04 z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2004 r.
 44. Uchwała Nr XXVI/127/04 z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2004 r.
 45. Uchwała Nr XXVI/128/04 z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
 46. Uchwała Nr XXVI/129/04 z dnia 28 października 2004 r. w sprawie utworzenia straży gminnej


Osoba publikująca: Jerzy Żołądź
Data publikacji: 2011-01-10