MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
Statut
Zarządzenia
Budżet
Uchwały
Uchwały z roku 2012
Uchwały z roku 2011
Uchwały z roku 2010
Uchwały z roku 2009
Uchwały z roku 2008
Uchwały z roku 2007
Uchwały z roku 2006
Uchwały z roku 2005
Uchwały z roku 2004
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ARCHIWUM
     Uchwały z roku 2011 Drukuj... Osoba publikująca: Jerzy Żołądź
Data publikacji: 2011-04-30Załączniki:

 1. UCHWAŁA NR IV/9/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sieklówce oraz likwidacji Publicznego Gimnazjum w Sieklówce.
 2. UCHWAŁA NR IV/10/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lublicy oraz likwidacji Publicznego Gimnazjum w Lublicy.
 3. Uchwała IV/11/2011Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sowinie oraz likwidacji Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sowinie.
 4. UCHWAŁA NR IV/12/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krajowicach oraz likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Krajowicach i Publicznego Gimnazjum w Krajowicach wchodzących w jego skład.
 5. Uchwała Nr IV/13/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 stycznia 2011lr. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
 6. Uchwała Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wyborów Przewodniczącego Zarządu i Członków Zarządu Miasta Kołaczyce
 7. Uchwala Nr IV/15/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich
 8. UCHWAŁA NR V/16/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/9/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 stycznia 2011 roku dot. zamiaru rozwiązania Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sieklówce oraz likwidacji Publicznego Gimnazjum w Sieklówce.
 9. UCHWAŁA NR V/17/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieklówce
 10. UCHWAŁA NR V/18/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/10/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 stycznia 2011 roku dot. zamiaru rozwiązania Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lublicy oraz likwidacji Publicznego Gimnazjum w Lublicy.
 11. UCHWAŁA NR V/19/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lublicy
 12. UCHWAŁA NR V/20/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/11/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 stycznia 2011 roku dot. zamiaru rozwiązania Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sowinie oraz likwidacji Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sowinie.
 13. UCHWAŁA NR V/21/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sowinie
 14. UCHWAŁA NR VI/22/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 25 Luty 2011r. w sprawie uchwalenia I Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kołaczyce
 15. UCHWAŁA Nr VI/23/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 25 luty 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołaczyce
 16. UCHWAŁA BUDŻETOWA  GMINY KOŁACZYCE NA 2011 ROK  Nr VI/24/2011  z dnia 25 luty 2011 roku  Rada Miejska w Kołaczycach 
 17. Uchwała Nr VII / 25 /2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kołaczyce na rok 2011
 18. UCHWAŁA Nr. VII /26/ 2011 RADY MIEJSKIEJ KOŁACZYCE z dnia 17 marca 2011 roku W sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kołaczyce na lata 2011 - 2014.
 19. Uchwała Nr VII /27/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenie dopłat z budżetu gminy
 20. Uchwała VII/28/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 17 marca 2011 r W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Kołaczyce na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki
 21. UCHWALA NR VIII/29/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach Z dnia 04 Kwietnia. 2011r. W sprawie: odstąpienia od sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu górniczego pod nazwą „Kołaczyce Pole E" w miejscowości Kołaczy ce dla Gminy Kołaczyce.
 22. UCHWAŁA Nr VIII/30/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
 23. UCHWAŁA Nr VIII/31/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/23/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 25 luty 2011 r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołaczyce.
 24. UCHWAŁA Nr VIII/32/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach dnia 4 kwietnia 2011 rok w sprawie zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2011 rok
 25. UCHWAŁA NR IX/33/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krajowicach oraz likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Krajowicach i Publicznego Gimnazjum w Krajowicach wchodzących w jego skład.
 26. UCHWAŁA NR IX/34/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sieklówce oraz likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieklówce i Publicznego Gimnazjum w Sieklówce wchodzących w jego skład.
 27. UCHWAŁA NR IX/35/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lublicy oraz likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lublicy i Publicznego Gimnazjum w Lublicy wchodzących w jego skład.
 28. UCHWAŁA NR IX/36/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sowinie oraz likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sowinie i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sowinie wchodzących w jego skład.
 29. UCHWAŁA Nr IX/37/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2011 rok
 30. Uchwała Nr IX/38/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony pomnika przyrody.
 31. Uchwała Nr IX/39/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu Nr SPPW/P/2.1.2/09/15 pn. „Instalacje systemów energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"
 32. UCHWAŁA Nr X/40/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 maja 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
 33. UCHWAŁA Nr X/41/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z unia 27 maja 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu
 34. Uchwała Nr X/ 42/ 2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 Maj 2011r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kołaczyce
 35. UCHWAŁA Nr X/43/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii elektroenergetycznej 400kV Tarnów - Krosno w Gminie Kołaczyce
 36. UCHWAŁA NR X/44/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie opłat pobieranych za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Kołaczycach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kołaczyce
 37. Uchwała Nr X / 45 / 2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
 38. Uchwała Nr X / 46 / 2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 39. Uchwała Nr X/47/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie: wyrażenia opinii o uznanie za lasy ochronne lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Kołaczyce.
 40. UCHWAŁA Nr X/48/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 41. UCHWAŁA Nr Xl49/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetu.
 42. UCHWAŁA Nr X/50/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2011 rok
 43. Uchwała Nr XI/51/11 Rady Miejskiej w Kołaczycach Z dnia 29 czerwca 2011 roku W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kołaczyce za 2010 rok
 44. UCHWAŁA NR XI/52/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach Z dnia 29 czerwca 2011 roku W sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Kołaczyc z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
 45. UCHWAŁA Nr XI/53/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2011 rok
 46. UCHWAŁA NR XI / 54 / 2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu dla przygotowania wyboru ławników na kadencję 2012- 2015
 47. Uchwała Nr XI 7 55/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach za 2010 r.
 48. Uchwała Nr XI/56/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia zasad i opłaty w zakresie usuwania odpadów komunalnych
 49. Uchwała Nr XII / 57 / 2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach 2 dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczyce w miejscowości Sowina
 50. UCHWAŁA NrXIV58/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
 51. UCHWAŁA NrXIV59/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze przetargu
 52. UCHWAŁA Nr XI/60/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze przetargu
 53. UCHWAŁA Nr XII/61/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze przetargu
 54. Uchwała Nr XII/62/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kołaczyce publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
 55. Uchwała Nr XII/63/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kołaczyce
 56. UCHWAŁA NR XII/64/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, udzielanej z budżetu Gminy Kołaczyce na prowadzenie niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego
 57. UCHWAŁA Nr XII/65/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
 58. UCHWAŁA Nr XII/66/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2011 rok
 59. UCHWAŁA Nr XII/67/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołaczyce.
 60. UCHWAŁA Nr XII/68/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 lipca 2011 r w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołaczyce za I półrocze.
 61. UCHWAŁA NrXIIl/69A011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 29 września 2011r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołaczyce
 62. UCHWAŁA NR XIII /70/ 2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach Z dnia 29 Września 201 lr. W sprawie: odstąpienia od sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu górniczego pod nazwą „Kołaczyce Pole E" w miejscowości Kołaczyce dla Gminy Kołaczyce.
 63. Uchwała Nr XIII/71/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017.
Plan Gospodarki Odpadami na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2017
 64. Uchwała Nr XIII/72/ 2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Kołaczyce w latach 2011-2032.
GMINNY PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KOŁACZYCE W LATACH 2011-2032
 65. Uchwała nr XIII /73/2011 r Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 29 września 2011 r W sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kołaczycach w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizacją zadania własnego Powiatu
 66. UCHWAŁA Nr XIII/74/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2011 rok
 67. UCHWAŁA Nr XIV/75/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 28 października 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
 68. UCHWAŁA nr XIV/76/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 28 października 2011r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
 69. UCHWAŁA nr XIV/77/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 28 października 2011r. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012 - 2015
 70. Uchwała nr XIV/78/2011 r. Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 28 października 2011 r W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizacją zadania własnego Powiatu
 71. UCHWAŁA Nr XIV/79/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach dnia 28 października 2011 rok w sprawie zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2011 rok
 72. UCHWAŁA nr XIV/80/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 28 października 2011r. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012 - 2015
 73. UCHWAŁA Nr XV/81/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołaczyce
 74. UCHWAŁA Nr XV/82/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Kołaczyce na 2011 rok
 75. UCHWAŁA Nr XV/83/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 76. Uchwała Nr XV/84/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 77. Uchwała Nr XV/85/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 78. UCHWAŁA NR XV/86/ 2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach Z dnia 30 Listopada 201 lr. W sprawie: odstąpienia od sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu górniczego pod nazwą „Kluczowa - Pole H" w miejscowości Kołaczyce w Gminie Kołaczyce .
 79. UCHWAŁA NR XV/87/ 2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach Z dnia 30 Listopada 201 lr. W sprawie: odstąpienia od sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu górniczego pod nazwą „Kluczowa - Pole H" Część B w miejscowości Kołaczyce w Gminie Kołaczyce
 80. UCHWAŁA Nr XVI/88/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach dnia 29 grudnia 2011 rok w sprawie zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2011 rok
 81. Uchwała nr XVI/89/2011 w sprawie: ustalenia wydatków niewygasających z upływem 2011 roku.