MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
Statut
Zarządzenia
zarządzenia z roku 2006
zarządzenia z roku 2007
zarządzenia z roku 2008
zarządzenia z roku 2009
zarządzenia z roku 2010
zarządzenia z roku 2011
zarządzenia z roku 2012
Budżet
Uchwały
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ARCHIWUM
     zarządzenia z roku 2009 Drukuj... Osoba publikująca: Jerzy Żołądź
Data publikacji: 2009-01-30Załączniki:

 1. ZARZĄDZENIE Nr 1/2009 WÓJTA GMINY KOŁACZYCE Z DNIA 6 STYCZNIA 2009r. w sprawie ustalenia stawek czynszu
 2. ZARZĄDZENIE Nr 2/2009 WÓJTA GMINY KOŁACZYCE Z DNIA 6 STYCZNIA 2009. w sprawie ustalenia opłat za najem sal w domach ludowych
 3. Zarządzenie Nr 3/2009 woj. podkarpndoe Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kołaczycach
 4. Zarządzenie Nr 4/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 12 stycznia 2009 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadań remontowych i inwestycyjnych.
 5. ZARZĄDZENIE Nr 4a/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 12.01.2009r. w sprawie zmiany Gminnego Koordynatora Programu Integracji Społecznej
 6. Zarządzenie nr 5/2009 Wójfa Gminy Kołaczyce z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Kołaczyce na 2009 r. oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 7. Zaradzenie Nr 6/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kołaczycach
 8. Zarządzenie Nr 7/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 29 stycznia 2009r. W sprawie: ogłoszenia naboru na stanowsiko ds. ochrony środowiska
 9. Zarządzenie nr 8/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko ds. ochrony środowiska
 10. ZARZĄDZENIE NR 9/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w Gminie Kołaczyce
 11. Zarządzenie Nr 10/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 4 luty 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Kołaczyce
 12. Zarządzenie nr 11/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 4 luty 2009r. w sprawie ustalenia urzędnika wyborczego
 13. ZARZĄDZENIE Nr 12/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej i ustalenia wysokości wadium
 14. ZARZĄDZENIE NR 13/2009 WÓJTA GMINY KOŁACZYCE Z DNIA 06 LUTY 2009 R. W SPRWIE SZKOLENIA OBRONNEGO
 15. ZARZĄDZENIE NR 14/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 27 luty 2009 r. W sprawie zmiany budżetu gminy Kołaczyce na 2009 rok oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 16. Zarządzenie nr 15/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 27 luty 2009 r W sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2009 r w związku z przeniesieniem wydatków między rozdziałami i paragrafami
 17. Zarządzenie nr 16/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 19 marca 2009 r W sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kołaczyce za 2008 rok Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
 18. Zarządzenie Nr 17/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w zespołach szkól podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kołaczyce.
 19. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
 20. Zarządzenie Nr 19/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 30.03.2009. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji oraz do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego.
 21. ZARZĄDZENIE NR 20/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kołaczyce na 2009 rok
 22. Zarządzenie nr 21/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 31 marca 2009 r W sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce no 2009 r w związku z przeniesieniem wydatków między rozdziałami i paragrafami
 23. Zarządzenie Nr 22/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 6 kwietnia 2009r. w spranie: zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Kołaczyce
 24. Zarządzenie Nr 23/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 02 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia granic dochodów oraz kwot wyjściowych do świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 25. Zarządzenie Nr 23a/20O9 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Kołaczyce
 26. Zarządzenie nr 24/09 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 16 kwietnia 2009 r. W sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w roku 2009;
 27. Zarządzenie Nr 25/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie z własnych przyborów biurowych i kancelaryjnych przez pracowników Urzędu Gminy Kołaczyce
 28. Zarządzenie Nr 25a/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola prowadzonych przez Gminę Kołaczyce na rok szkolny 2009/2010
 29. Zarządzenie nr 26/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie powołania gminnego koordynatora obsługi informatycznej oraz operatorów obsługi informatycznej komisji obwodowych na terenie Gminy Kołaczyce w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.
 30. Zarządzenie nr 27/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 30 kwietnia 2009 r W sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2009 r w związku z przeniesieniem wydatków między rozdziałami i paragrafami
 31. ZARZĄDZENIE NR 28/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2009 rok
 32. ZARZĄDZENIE Nr 29/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 4 maja 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej i ustalenia wysokości wadium
 33. Zarządzenie nr 30/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 7 maja 2009 r W sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2009 rok w związku z przeniesieniem środków z rezerwy ogólnej
 34. Zarządzenie nr 31/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 12 maja 2009r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.
 35. Zarządzenie nr 32/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 18 maja 2009 r W sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2009 r
 36. ZARZĄDZENIE NR 33/2009 Wójta Gminy Kołaczyce Z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kołaczyce na 2009 rok oraz zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 37. ZARZĄDZENIE NR 34/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 20 maja 2009r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Ustalenia Szkód i Szacowania Strat Spowodowanych Klęskami Żywiołowymi
 38. Zarządzenie Nr 35/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
 39. Zarządzenie nr 35 a/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 29 maja 2009 r W sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2009 r w związku z przeniesieniem wydatków między rozdziałami i paragrafami
 40. Zarządzenie Nr 36/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kołaczyce
 41. Zarządzenie Nr 36a/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie: wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych podległych Wójtowi Gminy Kołaczyce
 42. Zarządzenie Nr 37/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 2 czerwca 2009r w sprawie: określenia dla pracowników Straży Gminnej w Kołaczycach czasookresu używalności sortów mundurowych, sposobu rozliczania się (sorty podlegające zwrotowi) oraz wypłacania ekwiwalentu za pranie i naprawę przydzielonych sortów.
 43. ZARZĄDZENIE NR 38/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Kołaczyce na 2009 rok oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminie ustawami
 44. Zarządzenie nr 39/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 4 czerwca 2009 r W sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2009 rok w związku z przeniesieniem środków z rezerwy celowej na inwestycje
 45. ZARZĄDZENIE NR 40/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Kołaczyce
 46. ZARZĄDZENIE Nr 41/2009 WÓJTA GMINY KOŁACZYCE z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości
 47. ZARZĄDZENIE Nr 42/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 48. Zarządzenie nr 43/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 16 czerwiec 2009 r W sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2009 rok w związku z przeniesieniem środków z rezerwy ogólnej
 49. Zarządzenie Nr 44/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia granic dochodów oraz kwot wyjściowych do świadczeń Z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 50. Zarządzenie Nr 45/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia kwoty na pożyczki mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 51. ZARZĄDZENIE NR 46/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Ustalenia Szkód i Szacowania Strat Spowodowanych Klęskami Żywiołowymi
 52. Zarządzenie Nr 47/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 53. ZARZĄDZENIE NR 49/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2009 rok
 54. Zarządzenie nr 50/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 30 czerwiec 2009 r W sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2009 r w związku z przeniesieniem wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami
 55. ZARZĄDZENIE NR 51/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Kołaczyce regulaminu okresowej oceny pracowników
 56. Zarządzenie Nr 52/09 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 57. Zarządzenie nr 53/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 17 lipca 2009 r W spranie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2009 rok w związku z przeniesieniem środków z rezerwy ogólnej
 58. Zarządzenie nr 54/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 17 lipca 2009 r W sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2009 rok w związku z przeniesieniem środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe
 59. Zarządzenie nr 55/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 17 lipca 2009 r W sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2009 rok w związku z przeniesieniem środków z rezerwy celowej na inwestycje
 60. Zarządzenie nr 56/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 27 lipca 2009 r W sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2009 rok w związku z przeniesieniem środków z rezerwy celowej na inwestycje
 61. Zarządzenie nr 57/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 11 sierpnia 2009 r W sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kołaczyce za pierwsze półrocze 2009 r.
 62. ZARZĄDZENIE Nr 58/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej i ustalenia wysokości wadium
 63. ZARZĄDZENIE Nr 59/2009 WÓJTA GMINY KOŁACZYCE z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości
 64. ZARZĄDZENIE Nr 60/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
 65. ZARZĄDZENIE NR 61/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kołaczyce na 2009 rek
 66. Zarządzenie nr 62/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 31 sierpnia 2009 r W sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2009 r w związku z przeniesieniem wydatków między rozdziałami i paragrafami
 67. ZARZĄDZENIE Nr 63/2009 WÓJTA GMINY KOŁACZYCE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2009r. W SPRAWIE USTALENIA STAWKI CZYNSZU NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO
 68. ZARZĄDZENIE Nr 64/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 7 września 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
 69. Zarządzenie nr 65/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 16 września 2009 r W sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2009 r w związku z przeniesieniem wydatków między rozdziałami i paragrafami
 70. Zarządzenie nr 66/09 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 16 września 2009 r W sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2009 rok
 71. Zarządzenie nr 67/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 16 września 2009 r W sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2009 rok w związku z przeniesieniem środków z rezerwy ogólnej
 72. Zarządzenie Nr 67a/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 73. ZARZĄDZENIE NR 68/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 30 września 2009 r. W sprawie zmiany budżetu gminy Kołaczyce na 2009 rok
 74. Zarządzenie nr 69/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 30 września 2009 r W sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2009 r w związku z przeniesieniem wydatków między rozdziałami i paragrafami
 75. Zarządzenie nr 70/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 30 września 2009 r W sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2009 rok w związku z przeniesieniem środków z rezerwy ogólnej
 76. ZARZĄDZENIE Nr71/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 14 października 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej i ustalenia wysokości wadium
 77. Zarządzenie nr 72/09 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 16 października 2009 r. W sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i tradycji narodowej w roku 2009.
 78. ZARZĄDZENIE NR 73/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 30 października 2009 r. W sprawie zmiany budżetu gminy Kołaczyce na 2009 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych gminie
 79. Zarządzenie nr 74/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 30 października 2009 r W sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2009 r w związku z przeniesieniem wydatków między rozdziałami i paragrafami
 80. ZARZĄDZENIE Nr 75/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargowym
 81. Zarządzenie nr 76/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 24 listopada 2009 r W sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2009 rok w związku z przeniesieniem środków z rezerwy celowej na inwestycje
 82. Zarządzenie nr 77/2009 Wójta Gminy w Kołaczycach z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie projektu budżetu gminy KOŁACZYCE na 2010 rok.
 83. Zarządzenie nr 78/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 30 listopada 2009 r W sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2009 r w związku z przeniesieniem wydatków między rozdziałami i paragrafami
 84. ZARZĄDZENIE NR 79/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 30 listopada 2009 r. W sprawie zmiany budżetu gminy Kołaczyce na 2009 roli oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych gminie
 85. Zarządzenie Nr 80/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 86. Zarządzenie Nr 81 /2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 03 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia granic dochodów oraz kwot wyjściowych do świadczeń Z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 87. Zarządzenie nr 82/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach
 88. Zarządzenie Nr 83/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie powołania komisji do odbioru remontu drogi związanego z usuwaniem szkód powodziowych na terenie Gminy Kołaczyce
 89. Zarządzenie Nr 84/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za świąteczny dzień 26 grudnia 2009 r.
 90. ZARZĄDZENIE NR 85/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 17 grudnia 2009 r. W sprawie zmiany budżetu gminy Kołaczyce na 2009 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych gminie
 91. Zarządzenie nr 86/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 21 grudnia 2009 r W sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2009 rok w związku z przeniesieniem środków z rezerwy celowej na inwestycje
 92. ZARZĄDZENIE NR 87/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 28 grudnia 2009 r. W sprawie zmiany budżetu gminy Kołaczyce na 2009 rok o faz zmiany planu finansowego zadań zleconych gminie
 93. Zarządzenie nr 88/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 29 grudnia 2009 r. W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 94. Zarządzenie nr 90/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 31 grudnia 2009 r. W sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2009 r w związku z przeniesieniem wydatków między rozdziałami i paragrafami
 95. Zarządzenie nr 89/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 31 grudnia 2009 r. W sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2009 r w związku z przeniesieniem wydatków między rozdziałami i paragrafami
 96. Zarządzenie nr 91/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 31 grudnia 2009 r. W sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2009 r. w związku z przeniesieniem wydatków między rozdziałami i paragrafami
 97. Zarządzenie Nr 92/2009 Wójta Gminy Kołaczyce z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Kołaczyce