MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
Statut
Zarządzenia
Budżet
Uchwały
Uchwały z roku 2012
Uchwały z roku 2011
Uchwały z roku 2010
Uchwały z roku 2009
Uchwały z roku 2008
Uchwały z roku 2007
Uchwały z roku 2006
Uchwały z roku 2005
Uchwały z roku 2004
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ARCHIWUM
     Uchwały z roku 2006 Drukuj... 

 1. Uchwała Nr XLI/192/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego.
 2. Uchwała Nr XLI/193/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy
 3. Uchwała Nr XLI/194/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 3 marca 2006 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy Kołaczyce
 4. Uchwała Nr XLI/195/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenie dopłat z budżetu gminy
 5. Uchwała nr XLI/196/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołaczyce
 6. Uchwała  Nr XLI/197/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 7. Uchwała nr XLI/198/06 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kołaczyce na 2006
 8. Uchwała nr XLI/199/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1837R (19167) Kołaczyce-Sieklówka - Lubla w km 0+000-9+368
 9. Uchwała nr XLI/200/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2006 r.
 10. Uchwała nr XLI/201/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, nagród, dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołaczyce na 2006 r.
 11. Uchwała Rady Gminy Kołaczyce Nr XLII/202/2006 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kołaczyce na 2006 r.
 12. Uchwała Nr XLII/203/06 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Kołaczyce"
 13. Uchwała nr XLII/204/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2006 r.
 14. Uchwała Rady Gminy Kołaczyce Nr XLII/205/06 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uzupełnienia i aktualizacji wieloletniego programu inwestycyjnego.
 15. Uchwała Rady Gminy Kołaczyce Nr XLII/206/2006 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności, będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz upoważnienia Wójta Gminy Kołaczyce do podpisania Umowy o dofinansowanie Projektu pn. "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki"
 16.

Uchwała Rady Gminy Kołaczyce Nr XLII/207/2006 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

 17. Uchwała Nr XLIII/211/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego "in blanco".
 18. Uchwała Nr XLIII/212/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołaczyce.
 19. Uchwała Nr XLIV/213/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 maja 2006 roku .w sprawie opinii dotyczącej utworzenia wspólnego okręgu wyborczego z gminami Brzyska i Skołyszyn
 20. Uchwała Nr XLIV/214/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Kołaczyce na 2006 rok.
 21. Uchwała Nr XLIV/215/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na zakup karetki wypadkowej dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
 22. Uchwała Nr XLIV/216/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na remont drogi powiatowej nr 1837R(19167) Kołaczyce - Sieklówka - Lubla.
 23. Uchwała Nr XLIV/217/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kołaczyce nr XLIII/211/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego "in blanco".
 24. Uchwała Nr XLIV/218/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego "in blanco".
 25. Uchwała Nr XLIV/219/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 maja 2006 roku  w sprawie zamiany niaruchomości.
 26. Uchwała Nr XLIII/208/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2005 r.
 27. Uchwała Nr XLIII/209/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie uzupełnienia i aktualizacji wieloletniego programu inwestycyjnego.
 28. Uchwała Nr XLIII/210/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Kołaczyce na 2006 rok.
 29. Uchwała nr XLV/220/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kołaczyce nr XLIV/214/2006 z dnia 29 maja 2006 r w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2006 rok.
 30. Uchwała nr XLV/221/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na realizację zadania na terenie gminy Kołaczyce w ramach Projektu Funduszu Spójności pn: ,,Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki".
 31. Uchwała nr XLV/222/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetu.
 32. Uchwała nr XLV/223/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 33. Uchwała nr XLV/224/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa.
 34. Uchwała nr XLV/225/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze.
 35. Uchwała nr XLV/226/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach.
 36. Uchwała nr XLV/227/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołaczycach.
 37. Uchwała nr XLV/228/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2006 rok.
 38. Uchwała nr XLV/229/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenia prawa własności nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 1021 położonej w obrębie Kołaczyce gm. Kołaczyce, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle prowadzi księgę wieczystą KW 35404.
 39. Uchwała nr XLV/230/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia pn: ,,Budowa międzygminnego zakładu zagospodarowania odpadów w Jaśle".
 40. Uchwała nr XLVI/231/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie odstąpienia od realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn: ,,Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Kołaczyce"
 41. Uchwała nr XLVI/232/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2006 rok.
 42. Uchwała Nr XLVII/233/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 8 września 2006 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Kołaczyce 1".
 43. Uchwała Nr XLVII/234/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 8 września 2006 roku w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2006 rok.
 44. Uchwała Nr XLVII/235/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 8 września 2006 roku w sprawie najmu lokalu mieszkalnego.
 45. Uchwała Nr XLVIII/236/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej w WFOŚ i GW w Rzeszowie na dofinansowanie zadania realizowanego na terenie Gminy Kołaczyce w ramach Projektu Funduszu Spójności pn. "Program poprawy czystości zlewni Rzeki Wisłoki" oraz ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki
 46. Uchwała Nr XLVIII/237/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 24 października 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na system monitoringu powodziowego na rzekach Wisłoce, Jasiołce i Ropie
 47. Uchwała Nr XLVIII/238/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kołaczyce na 2006 r.
 48. Uchwała Nr XLVIII/239/2006 Rady Gminy Koaczyce z dnia 24 października 2006 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 49. Uchwała Nr XLVIII/240/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 24 października 2006 r. w sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczyce
 50. Uchwała Nr XLVIII/241/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 24 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do zmiany w części MPZP zwanego "Krajowice 1" Gminy Kołaczyce zatweirdzonego Uchwałą Nr XXI/111/2000 r. z dnia 30 marca 2000 r. Rady Gminy Kołaczyce - dla terenu oznaczonego symbolem 1UH, UG położonego w miejscowości Krajowice - zwanym "KRAJOWICE 3"
 51. Uchwała Nr XLVIII/242/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zamiany nieruchomości
 52. Uchwała Nr XLVIII/243/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 24 października 2006 r. w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołaczyce
 53. Uchwała Nr XLVIII/244/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
 54. Uchwała Nr XLVIII/245/2006 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 24 października 2006 r. w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołaczyce
 55. Uchwała Nr I/I/2006 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 24.11.2006
 56. Uchwala Nr I/2/2006 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 24.11.2006
 57. Uchwala Nr II/3/2006 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 4.12.2006
 58. Uchwala Nr II/4/2006 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 4.12.2006
 59. Uchwala Nr III/5/2006 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 14.12.2006
 60. Uchwala Nr II/4/2006 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 4.12.2006
 61. Uchwala Nr III/6/2006 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 14.10.2006
 62. Uchwala Nr III/7/2006 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 14.10.2006
 63. Uchwala Nr III/8/2006 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 14.10.2006


Osoba publikująca: Jerzy Żołądź
Data publikacji: 2011-01-10