MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
Statut
Zarządzenia
Budżet
Uchwały
Uchwały z roku 2012
Uchwały z roku 2011
Uchwały z roku 2010
Uchwały z roku 2009
Uchwały z roku 2008
Uchwały z roku 2007
Uchwały z roku 2006
Uchwały z roku 2005
Uchwały z roku 2004
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ARCHIWUM
     Uchwały z roku 2008 Drukuj... Osoba publikująca: Marcin Mikoś
Data publikacji: 2008-01-28Załączniki:

 1. Uchwała Nr XIX/95/2008 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 23 stycznia 2008r W sprawie: odstąpienia od sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu górniczego pod nazwą "KŁODAWA - I" w miejscowości Kołaczyce - Gmina Kołaczyce
 2. Uchwała Nr XIX/96/2008 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 23 stycznia 2008r. W sprawie: odstąpienia od sporządzanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu gorniczego pod nazwą " KŁODAWA II" w miejscowości Kołaczyce Gmina Kołaczyce.
 3. Uchwała Nr XIX/97/2008 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 23 stycznia 2008r. W sprawie: odstąpienia od sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu górniczego pod nazwą "KŁODAWA - 3" w miejscowości Kołaczyce - Gmina Kolaczyce
 4. Uchwała Nr XIX/98/2008 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 23 stycznia 2008r W sprawie: odstąpienia od sporzadzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu górniczego pon nazwą " KRAJOWICE II" w miejscowości Krajowice Gmina Kołaczyce
 5. Uchwała Nr XIX/99/2008 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 23 stycznia 2008r W sprawie : odstąpienia od sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu górniczego NA POSZUKIWANIE I ROZPOZNAWANIE ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO w rejonie "SOBNIÓW-KOMBORNIA-ROGI" na terenie Gminy Kołaczyce Stwierdzam Nieważnośc uchwala Nr XIX/99/2008 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 23 stycznia 2008r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu górniczego NA POSZUKIWANIE I ROZPOZNAWANIE ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO w rejonie "SOBNIÓW-KOMBORNIA-ROG" na terenie Gminy Kołaczyce
 6. Uchwała Nr XIX/100/2008 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 23 stycznia 2008r W sprawie : odstąpienia od sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu górniczego pod nazwą "BIEŻDZIADKA 1" w miejscowości Bieździadka - Gmina Kołaczyce
 7. Uchwała Nr XIX/101/2008 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 23 stycznia 2008r W sprawie: odstąpienia od sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu górniczego pod nazwą...
 8. Uchwała Nr XIX/102/2008 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 23 stycznia 2008r w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołaczyce
 9. Uchwała Nr XIX/103/2008 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 23 stycznia 2008r w sprawie uzycia lokalu stanowiącego własność Gminy Kolaczyce
 10. Uchwała Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 23 stycznia 2008r w sprawie: zatwierdzania "Strategii Rozwoju Gminy Kołaczyce na lata 2007-2015"
 11. Uchwała Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Kolaczyce z dnia 23 stycznia 2008r w sprawie : powolania Rady Spolecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach
 12. Uchwała nr XIX/106/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 32 stycznia 2008r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia, pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Kołaczyce, dotyczącego waspólnego z pozostałymi partnerami przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP) w Województwie Podkarpackim.
 13. Uchwała Nr XIX/107/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 23 stycznia 2008r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 14. Uchwała Nr XX/108/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27.02.2008r W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
 15. Uchwała Nr XX/109/2008 Rady Gminy Kołaczyde z dnia 27.02.2008r W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
 16. Uchwała Nr XX/110/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27.02.2008r W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
 17. Uchwała Nr XX/111/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27.02.2008 W sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Gmine Kołaczyce
 18. Uchwała Nr XX/112/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27.02.2008 W sprawie: zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 19. Uchwała Nr XX/113/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27.02.2008 W sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
 20. Uchawała Nr. XXI/114/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27.03.2008 w sprawie: zatwierdzenia tarych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenie dopłat z budżetu gminy
 21. Uchawała Nr. XXI/114/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27.03.2008 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 22. Uchawała Nr. XXI/116/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27.03.2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na remont drogi powiatowej na 1839R Sieklówka - Lublica
 23. Uchawała Nr. XXI/117/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27.03.2008 W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na zakup karetki dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 24. Uchawała Nr. XXI/118/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27.03.2008 w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2008 rok.
 25. Uchawała Nr. XXI/119/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27.03.2008 w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej długoterminowej w Wojewódzkim Fonduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 26. Uchawała Nr. XXI/120/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27.03.2008 w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej na realizowane zadanie: pn."Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Inwestycje w zakresie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Kolaczyce".
 27. Uchawała Nr. XXI/121/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 18.04.2008 w sprawie zbycia nieruchomoćci stanowiącej własność gminy Kołaczyce
 28. Uchawała Nr. XXI/122/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 18.04.2008 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Kołaczyce
 29. Uchawała Nr. XXI/123/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 18.04.2008 w sprawie ustalenia regulaminu dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołaczyce na 2008 rok.
 30. Uchawała Nr. XXI/124/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 18.04.2008 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kołaczyce na rok 2008
 31. Uchawała Nr. XXI/125/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 18.04.2008 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kołaczyce nr XXI/115/08R, z dnia 27 marca 2008R.
 32. Uchawała Nr. XXI/121/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 18.04.2008 w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2008r.
 33. Uchawała Nr. XXI/127/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 18.04.2008 w sprawie pożyczki pomostowej na realizacje: pn. "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Inwestycje w zakresie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Kołaczyce
 34. Uchawała Nr. XXI/128/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29.04.2008 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kołaczyce za rok 2007
 35. Uchawała Nr. XXI/129/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29.04.2008 w sprawie inwestycji wieloletniej pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 13401 R Kołaczyce Sowina etap I"
 36. Uchawała Nr. XXI/130/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29.04.2008 W sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2008r.
 37. Uchawała Nr. XXI/131/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29.04.2008 w sprawie wyboru zadania i złożenia wniosku do "Podkarpackiego Samorządowego Instrumentu Wsparcia Razwoju Infrastruktury na Obszarach Wiejskich" oraz zabespieczenia środków w budżecie gminy.
 38. Uchawała Nr. XXIV/132/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30.04.2008 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołaczyce.
 39. Uchwała nr XXIV/133/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 maja 2008r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Kołaczyce
 40. Uchwała nr XXIV/134/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 maja 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
 41. UCHWAŁA Nr XXIV/135/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 maja 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu
 42. UCHWAŁA Nr XXIV/136/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 maja 2008r. w sprawie wyrażenie zgody na wspólną realizację z Powiatem Jasielskim i Gminą Brzyska inwestycji pn. "Budowa mostu na rzece Wisłoce w miejscowości Kołaczyce w ciągu drogi powiatowej nr 1835 R Kołaczyce-Brzyska-Brzyska przez wieś
 43. UCHWAŁA Nr XXIV/137/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 maja 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na remont drogi powiatowej nr 1839R Sieklówka-Lublica
 44. UCHWAŁA Nr XXIV/138/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 maja 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na remont drogi powiatowej nr 1840R Bieździadka-Gorajowice-Jasło
 45. UCHWAŁA Nr XXIV/139/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 maja 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2008 r.
 46. UCHWAŁA Nr XXV/140/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Kołaczyce
 47. UCHWAŁA Nr XXV/141/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kołaczyce
 48. UCHWAŁA Nr XXV/142/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kołaczyce na lata 2008-2014
 49. UCHWAŁA Nr XXV/143/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2008 r.
 50. UCHWAŁA Nr XXVI/144/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzeennego "SOWINA 1"
 51. UCHWAŁA Nr XXVI/145/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
 52. UCHWAŁA Nr XXVI/146/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
 53. UCHWAŁA Nr XXVI/147/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
 54. UCHWAŁA Nr XXVI/148/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
 55. UCHWAŁA Nr XXVI/149/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
 56. UCHWAŁA Nr XXVI/150/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
 57. UCHWAŁA Nr XXVI/151/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
 58. UCHWAŁA Nr XXVI/152/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2008 r.
 59. UCHWAŁA Nr XXVI/153/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego "Przebufowa drogi gminnej nr 113401 R Kołaczyce Sowina etap I"
 60. UCHWAŁA Nr XXVI/154/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetu
 61. UCHWAŁA Nr XXVI/155/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
 62. UCHWAŁA Nr XXVI/156/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Bieździedza"
 63. UCHWAŁA Nr XXVI/157/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. "Wyrównywanie szans edukacyjnych przedszkolaków z Gminy Kołaczyce"
 64. UCHWAŁA Nr XXVI/158/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa drogi nr 1841 R Sieklówka - Warzyce"
 65. UCHWAŁA Nr XXVI/159/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2008 r.
 66. UCHWAŁA Nr XXVII/160/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
 67. UCHWAŁA Nr XXVII/161/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 września 2008r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Kołaczyce
 68. UCHWAŁA Nr XXVII/162/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości
 69. UCHWAŁA Nr XXVII/163/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu
 70. UCHWAŁA Nr XXVII/164/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/142/2008 Rady Gminy Kołaczyce
 71. UCHWAŁA Nr XXVII/165/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2008 r.
 72. UCHWAŁA Nr XXVII/166/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały rady Gminy Kołaczyce nr XXVI/154/2008 Rady Gminy Kołaczyce
 73. UCHWAŁA NR XXVII/167/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 września 2008 r. w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizwoanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
 74. UCHWAŁA NR XXVIII/168/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 października 2008 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia działań wobec dłużników alimentacyjnych
 75. UCHWAŁA NR XXVIII/169/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości
 76. UCHWAŁA NR XXVIII/168/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2008r.
 77. UCHWAŁA NR XXVIII/171/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2008 r.
 78. UCHWAŁA NR XXVIII/168/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kołaczyce nr XXVI/154/2008 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetu
 79. UCHWAŁA NR XXVIII/173/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 października 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kołaczyce
 80. UCHWAŁA NR XXVIII/174/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 81. UCHWAŁA NR XXVIII/175/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 października 2008 r. w sprawie regulaminu cmentarzy komunalnych w Gminie Kołaczyce
 82. UCHWAŁA NR XXIX/176/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na realizację projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 113409 R Lublica-Rzeki"
 83. UCHWAŁA NR XXIX/177/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie
 84. UCHWAŁA NR XXIX/178/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 85. UCHWAŁA NR XXIX/179/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 86. UCHWAŁA NR XXIX/176/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych
 87. UCHWAŁA NR XXX/181/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2008 r.
 88. UCHWAŁA NR XXX/182/2008 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kołaczyce
 89. Uchwała Nr XXXI/185/2008 Rady Gminy w Kołaczycach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: budżetu Giminy Kołaczyce na 2009 rok