MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
Statut
Zarządzenia
Budżet
Uchwały
Uchwały z roku 2012
Uchwały z roku 2011
Uchwały z roku 2010
Uchwały z roku 2009
Uchwały z roku 2008
Uchwały z roku 2007
Uchwały z roku 2006
Uchwały z roku 2005
Uchwały z roku 2004
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ARCHIWUM
     Uchwały z roku 2009 Drukuj... Osoba publikująca: Jerzy Żołądź
Data publikacji: 2009-09-08Załączniki:

 1. UCHWAŁA Nr XXXII/189/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
 2. UCHWAŁA NR XXXII/190/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie: poparcia stanowiska w przedmiocie przebiegu drogi ekspresowej S-19 przez teren powiatu strzyżowskiego
 3. Uchwała Nr XXXII/191/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
 4. UCHWAŁA Nr XXXIII/192/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu
 5. UCHWAŁA Nr XXXIII/193/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
 6. Uchwała Nr XXXIII/194/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 luty 2009r. w sprawie opinii dotyczącej nadania miejscowości Kołaczyce statusu miasta
 7. Uchwała nr XXXIII/195/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 lutego 2009 r W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na remont drogi powiatowej nr 1840R Bieździadka - Gorajowice- Jasło
 8. Uchwała nr XXXIII/196/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 luty 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2009 rok.
 9. Uchwała Nr XXXIV/197/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 12 marzec 2009r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenie dopłat z budżetu gminy
 10. Uchwała Nr XXXV/198/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kołaczyce na rok 2009
 11. Uchwała Nr XXXV/199/09 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Lublica".
 12. Uchwała nr XXXV/200/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2009 rok.
 13. Uchwała Nr XXXVI/201/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, wysokości nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno -wychowawcze oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołaczyce
 14. Uchwała Nr XXXVI/202/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 21.04.2009. W sprawie realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 15. Uchwała Nr XXXVI/203/2009 Rady Gminy w Kołaczycach z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do przyjęcia dotacji ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych
 16. Uchwała Nr XXXVII/204/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kołaczyce za 2008 rok
 17. Uchwała Nr XXXVII/2005/09 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kołaczyce w miejscowości Bieździedza, Bieździadka.
 18. Uchwała Nr XXXVII/2006/09 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanym „Bieździedza — Bieździadka 1"
 19. Uchwała nr XXXVII/207/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 kwietnia 2009 r W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na zakup karetki dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 20. UCHWAŁA NR XXXVII/208/2009 RADY GMINY KOŁACZYCE z dnia 30 kwietnia 2009 r. W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetu.
 21. UCHWAŁA NR XXXVII/209/2009 RADY GMINY KOŁACZYCE z dnia 30 kwietnia 2009 r. W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
 22. Uchwała Nr XXXVII/210/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/25/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 marca 2007r. w sprawie zasad na podstawie, których przysługuje radnym, członkom Komisji, Sołtysom dieta za udział w pracach Rady oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
 23. Uchwała nr XXXVII/211/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2009 rok.
 24. UCHWAŁA Nr XXXVIII/212/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
 25. UCHWAŁA Nr XXXVIII/213/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
 26. UCHWAŁA Nr XXXVII/214/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
 27. UCHWAŁA Nr XXXVIII/215/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
 28. UCHWAŁA Nr XXXVIII/216/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Kołaczyce
 29. UCHWAŁA Nr XXXVIII/217/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości
 30. UCHWAŁA Nr XXXVIII/218/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości
 31. UCHWAŁA Nr XXXVIII/219/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie użyczenia lokalu stanowiącego własność Gminy Kołaczyce
 32. Uchwała Nr XXXVIII/220/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 czerwca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kołaczyce
 33. Uchwała Nr XXXVIII/221/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Biezdziedza".
 34. Uchwała Nr XXXVIII/222/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzona „Planu Odnowy Miejscowości Lublica".
 35. Uchwała Nr XXXVIII/223/2009 Rady Gminy w Kołaczycach z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia do realizacji II etapu Projektu pn. "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki"
 36. Uchwała nr XXXVIII/224/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2009 rok.
 37. UCHWAŁA NR XXXVIII/225/2009 RADY GMINY KOŁACZYCE z dnia 30 czerwca 2009 r. W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kołaczyce nr XXXVII/208/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetu.
 38. Uchwała nr XXXVIII/226/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 czerwca 2009 r W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
 39. UCHWAŁA Nr XXXIX/227/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 lipca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu
 40. Uchwała nr XXXIX/228/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2009 rok.
 41. Uchwała nr XL/229/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 7 września 2009 r. W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu w zakresie realizacji inwestycji zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1837R ) Kołaczyce - Sieklówka -Lubla II etap" w ramach Programu Wieloletniego pn. „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011"
 42. Uchwała nr XL/230/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 7 września 2009 r. W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kołaczyce nr XXXVI84/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na przebudową drogi powiatowej nr 1837R (19167) Kołaczyce - Sieklówka - Lubla w km 5+638 - 9+368"
 43. Uchwała nr XL/231/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 7 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2009 rok.
 44. UCHWAŁA NR XLI /232/2009 Rady Gminy Kołaczyce z 23 września 2009 W sprawie : odstąpienia od sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu górniczego pod nazwą „KLUCZOWA POLE - G" „KLUCZOWA POLE - H" „KOŁACZYCE POLE - C"
 45. UCHWAŁA Nr XLl/233/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 23 września 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
 46. UCHWAŁA Nr XLI/234/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 23 września 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
 47. Uchwała NrXLI/235/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/44/2007 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kołaczyce
 48. Uchwała nr XLI/236/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 23 września 2009 r. W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Jasia na zadanie inwestycyjne pn: ., Przebudowa ulicy Krajowickiej w Jaśle "w ramach Programu Wieloletniego pn. „ NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011"
 49. UCHWAŁA nr XLI/237/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 23 września 2009 r W sprawie poręczenia kredytu komercyjnego dla Stowarzyszenia Gmin Lokalna Grupa Działania „Nowa Galicja"
 50. UCHWAŁA Nr XLI/238/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 23 września 2009 roku w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Kołaczyce do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy 2010 roku, na zadanie inwestycyjne pod nazwą -"Przebudowa drogi gminnej Kołaczyce - Sowina Nr 113401 R "
 51. Uchwała nr XLI/239/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2009 rok.
 52. Uchwała nr XLII/240/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2009 rok.
 53. Uchwała Nr XLII/241/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
 54. UCHWAŁA NR XLII/242/2009 RADY GMINY KOŁACZYCE z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 55. UCHWAŁA NR XLII/243/2009 RADY GMINY KOŁACZYCE z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 56. UCHWAŁA Nr XLIII/244/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości
 57. UCHWAŁA Nr XLIII/245/2009 RADY GMINY KOŁACZYCE z dnia 4 grudnia 2009r. Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach
 58. Uchwała nr XLIII/246/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2009 rok.
 59. Uchwała Nr XLIV/247/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 grudnia 2009 r W sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok.
 60. Uchwała nr XLIV7248/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 grudnia 2009 r W sprawie zmiany uchwały nr XXIV/136/2008 r z dnia 30 maja 2008 r w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację z Powiatem Jasielskim i Gminą Brzyska inwestycji pn. „ Budowa mostu na rzece Wisłoce w miejscowości Kołaczyce w ciągu drogi powiatowej nr 1835 R Kołaczyce - Brzyska - Brzyska przez wieś*'
 61. UCHWAŁA NR XLIV/249/2009 RADY GMINY KOŁACZYCE z dnia 29 grudnia 2009 r W sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2010 rok na realizację projektu pn „ Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Kołaczyce poprzez doposażenie jednostki odpowiedzialnej za podejmowanie działań ratowniczych"'
 62. Uchwała nr XLIV/250/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2009 rok.