MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
Instrukcja obsługi
Obwieszczenia i Informacje
Plan Zagosp. Przestrzennego
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO TERENU TRASY LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU TRASY LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV TARNÓW-KROSNO W GMINIE KOŁACZYCE
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŁACZYCE
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kołaczyce w miejscowościach Sowina, Lublica, Bieździadka, Sieklówka Górna, Sieklówka Dolna
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie III zmiany studium rozwiązaniami
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bieździedza - Bieździadka 1" rozwiązaniami
Nabór na stanowisko urzędowe
Wukaz rejestrów publicznych
Strategia rozwoju
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ARCHIWUM
     Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie III zmiany studium rozwiązaniami Drukuj... 

Brzostek, dnia 08

Kołaczyce, dnia 15 maja 2012 r.

 

 

 

 

Z  A  W  I  A  D  O  M I E  N  I  E

 

że, wyłożenie   będzie w dniach od 15 maja do 5 czerwca 2012 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel) w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach, ul. Rynek 1, od dnia 16 maja 2012r. w  pokoju nr 6,

 w godzinach 8:00 -15:00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie III zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu
21 maja 2012 w
Urzędzie Miejskim w Kołaczycach, ul.Burmistrza Wiejowskiego, pok. nr 21 /II piętro/, o godz. 10:00.

Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zamiany studium.

Uwagi do projektu III zmiany studium należy składać na piśmie - w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Kołaczycach, ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2012 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

     Natomiast uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – zgodnie z art.46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmiany w/w studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

Wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2012 r. w formie pisemnej do Burmistrza Kołaczyc, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: zofia.szczepanska@kolaczyce.itl.pl.

 

 

 

Burmistrz KołaczycOsoba publikująca: Jerzy Żołądź
Data publikacji: 2012-05-17Załączniki:

 1. plik pdf