MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Konkursy
Informacje o wyborze
Realizacja projektów
Podkarpackie Targi Usług Społecznych
Prezentacja Programu
Podsumowanie programu
ARCHIWUM
    PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
 

Program Integracji Społecznej w ramach
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

 

Gmina Kołaczyce uczestniczy w Programie Integracji Społecznej realizowanym w ramach
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.
Program ten został określony w umowie pożyczki Nr 7358 POL zawartej pomiędzy Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju, zwanym dalej Bankiem Światowym, a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 kwietnia 2006 r.

Gmina Kołaczyce na realizację różnorodnych działań w zakresie polityki społecznej
w latach 2008 – 2009 otrzymała kwotę 426.192,35 zł

Działania podjęte w ramach Programu Integracji Społecznej przyczynić się mają do
podniesienia poziomu integracji społecznej mieszkańców gminy.
Cele programu:

 1. Wypracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych metodami partycypacyjnymi,
 2. Zbudowanie partnerstwa lokalnego, w którym uczestniczą podmioty działające na terenie gminy,
 3. Wykształcenie umiejętności aplikowania po środki zewnętrzne,
 4. Wystąpienie w gminie nowych usług i usługodawców.

Realizacja usług w ramach projektu będzie dotyczyła trzech grup:

 1. Dzieci i młodzież
 2. Rodzina
 3. Osoby starsze


Działania na rzecz dzieci i młodzieży będą obejmowały:

 1. utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej i środowiskowej dla dzieci i młodzieży  
 2. organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (zajęcia plastyczno-techniczne, muzyczne, gry i zabawy dla dzieci, imprezy kulturalne, wycieczki, itp.) oraz zajęcia pozalekcyjne mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych

Działania na rzecz rodzin:


 1. uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodzin (poradnictwo specjalistyczne z zakresu prawa, terapii uzależnień)
 2. poprawa relacji społecznych i więzi sąsiedzkich przez integrację mieszkańców gminy ze środowiskiem poprzez organizowanie festynów, biesiad, koncertów muzyki ludowej, itp.
 3. usługi na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zatrudnienie Asystenta osoby niepełnosprawnej

Działania na rzecz osób starszych:

 1. utworzenie „klubu seniora” - forma spędzania czasu wolnego poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach

Uprawnieni usługodawcy

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:

 1.      Organizacje pozarządowe (NGOs)
 2.      Organizacje kościelne
 3.      Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 4.      Fundacje i stowarzyszenia z udziałem gmin
 5.      Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego (z wyłączeniem urzędów gmin)
 6.      Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne, samorządy i związki zawodowe


Realizacja zadań w ramach Programu spoczywać będzie na gminie. Wybór Usługodawcy
w zależności od rodzaju realizowanego zadania odbywać się będzie w oparciu o procedurę
CPP (udział społeczności w zamówieniach) przewidzianej w umowie Kredytowej nr 7358
POL zawartej pomiędzy Bankiem Światowym a Rządem RP.
Więcej informacji na temat Programu Integracji Społecznej dostępnym pod adresem:
http://www.ppwow.gov.pl

 

 
Załączniki:

 1.  

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY KOŁACZYCE NA LATA 2008-2014