MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
Statut
Zarządzenia
zarządzenia z roku 2006
zarządzenia z roku 2007
zarządzenia z roku 2008
zarządzenia z roku 2009
zarządzenia z roku 2010
zarządzenia z roku 2011
zarządzenia z roku 2012
Budżet
Uchwały
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ARCHIWUM
    zarządzenia z roku 2011
Załączniki:

 1. ZARZĄDZENIE NR 1/2011 BURMISTRZA KOŁACZYC z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany gminnego lidera do prac w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r.
 2. Zarządzenie Nr 2/2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości
 3. Zarządzenie Nr 3/2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
 4. Zarządzenie Nr 4/2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i ustalenia wysokości wadium
 5. ZARZĄDZENIE NR 5/2011 BURMISTRZA KOŁACZYCE Z DNIA 21 stycznia 2011 R. W SPRAWIE SZKOLENIA OBRONNEGO
 6. Zarządzenie Nr 6 /2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości
 7. Zarządzenie Nr 7/2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej i ustalenia wysokości wadium
 8. Zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie powołania zespołu koordynującego prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach Gminy Kołaczyce oraz wyborów Przewodniczącego Zarządu i Członków Zarządu Miasta Kołaczyce
 9. Zarządzenie Nr 9/2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: ustalenia szczegółowego terminarza wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na obszarze Gminy Kołaczyce
 10. Zarządzenie nr 24/2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 14 marca 2011 r W sprawie : ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 11. Zarządzenie Nr 10/2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie: ustalenia szczegółowego terminarza wyborów Przewodniczącego Zarządu i Członków Zarządu Miasta Kołaczyce
 12. Zarządzenie nr 11/2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 8 luty 2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Przewodniczącego Zarządu i Członków Zarządu Miasta Kołaczyce oraz w wyborach Sołtysów i Członków Rad Sołeckich, zarządzonych na dzień 03 kwietnia 2011 r.
 13. Zarządzenie Nr 12/2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 8 luty 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Członków Zarządu Miasta Kołaczyce oraz wyborów Sołtysów i Członków Rad Sołeckich zarządzonych na dzień 3 kwietnia 2011 r.
 14. Zarządzenie Nr 13/2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 8 luty 2011r. w sprawie określenia trybu i zadań pracy Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Członków Zarządu Miasta Kołaczyce oraz wyborów Sołtysów i Członków Rad Sołeckich zarządzonych na dzień 3 kwietnia 2011 r.
 15. ZARZĄDZENIE Nr. 14/2011 Burmistrza Kołaczyc - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 10 luty 2011 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Kołaczyce w 2011 roku.
 16. Zarządzenie Nr 15/2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 10 lutego 2011 r w sprawie: nieodpłatnego przekazania drzewa z lasu komunalnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kołaczycach
 17. Zarządzenie nr 16/2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 15 luty 2011r. w sprawie zmiany składu obwodowych komisji wyborczych w wyborach Przewodniczącego Zarządu i Członków Zarządu Miasta Kołaczyce oraz w wyborach Sołtysów i Członków Rad Sołeckich, zarządzonych na dzień 03 kwietnia 2011 r.
 18. Zarządzenie Nr 17/2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 19. Zarządzenie nr 18/2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 28 luty 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 km w celu rozliczania kosztów używania samochodów prywatnych dla celów służbowych
 20. Zarządzenie Nr 19/2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 01 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów druków kart do głosowania, protokołów glosowania oraz protokołów z wyborów w wyborach: Przewodniczącego Zarządu Miasta Kołaczyce, Sołtysów, Zarządu Miasta Kołaczyce i Rad Sołeckich na terenie Gminy Kołaczyce
 21. Zarządzenie Nr 20/2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 07 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i ustalenia wysokości wadium
 22. Zarządzenie Nr 22/2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 10 marca 2011 r W sprawie ustalenia zestawienia zbiorczego planów finansowych jednostek budżetowych gminy Kołaczyce na 2011 r.
 23. Zarządzenie nr 23/2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 10 marca 2011 r W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2011 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych gminie
 24. Zarządzenie nr 24/2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 14 marca 2011 r W sprawie : ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 25. Zarządzenie nr 25/2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 30 marca 2011r W sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kołaczyce za 2010 rok Radzie Miejskiej w Kołaczycach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie
 26. Zarządzenie nr 26/2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 31 marca 2011 r W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2011 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych gminie
 27. Zarządzenie nr 27/2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 31 marca 2011 r W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2011 rok
 28. Zarządzenie nr 28/2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 31 marca 2011 r W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2011 rok
 29. ZARZĄDZENIE NR 29/2011 KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 6 kwietnia 2011 w sprawie powołania Zespołu ds. przeprowadzenia kontroli stanu sanitarno -technicznego budynków oświatowych prowadzonych przez Gminę Kołaczyce
 30. Zarządzenie nr 30/2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 11 kwietnia 2011 r. W sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
 31. Zarządzenie Nr 31/2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia granic dochodów oraz kwot wyjściowych do świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 32. ZARZĄDZENIE Nr 32/2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 29.04.2011 roku w sprawie: ustalenia norm zużycia paliw płynnych dla samochodów, sprzętu silnikowego i innego sprzętu pożarniczego, będących na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kołaczyce
 33. Zarządzenie Nr 33/2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 6 maja 2011 roku w sprawie: przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach
 34. Zarządzenie Nr 34/2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie podjęcia czynności niezbędnych w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Kołaczycach dot. likwidacji Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznych Gimnazjów w miejscowościach Krajowice, Lublica, Sieklówka i Sowina
 35. Zarządzenie Nr 35/2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krajowicach w przypadku jego nieobecności
 36. ZARZĄDZENIE NR 36/2011 Burmistrza Kołaczyc Z dnia 12 maja 2011 roku W sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Kołaczyce za 2010 rok
 37. Zarządzenie nr 37/2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 23 maja 2011 r W sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kołaczyce na 2011 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych gminie.
 38. Zarządzenie nr 78/2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
 39. Zarządzenie nr 79/2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 20 września 2011r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 76/2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 12 września 2011r. w sprawie powołania gminnego koordynatora obsługi informatycznej oraz operatorów obsługi informatycznej komisji obwodowych na terenie Gminy Kołaczyce w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 październik 2011r.
 40. Zarządzenie nr 80/2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 20 września 2011r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 78/2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
 41. Zarządzenie nr 81/2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 20 września 2011r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji wyborczej nr 4 w Sieklówce w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
 42. Zarządzenie nr 108/2011 Burmistrza Kołaczyc z dnia 8 grudnia 2011r.
w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko ds. finansowych