MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
Statut
Zarządzenia
Budżet
Uchwały
Uchwały z roku 2012
Uchwały z roku 2011
Uchwały z roku 2010
Uchwały z roku 2009
Uchwały z roku 2008
Uchwały z roku 2007
Uchwały z roku 2006
Uchwały z roku 2005
Uchwały z roku 2004
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ARCHIWUM
     Uchwały z roku 2012 Drukuj... Osoba publikująca: Jerzy Żołądź
Data publikacji: 2012-05-16Załączniki:

 1. UCHWAŁA NR XXIX/173/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
 2. UCHWAŁA NR XXIX/ 169 /2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/168/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
 3. UCHWAŁA Nr XXVIII/168/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuja mieszkańcy
 4. UCHWAŁA Nr XXVIII/167/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 5. Uchwała Nr XXVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
 6. Postanowienie Nr 26/12 Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kołaczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 7. Uchwała Nr XXV/148/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przyjęcia dla Gminy Kołaczyce Programu Ochrony Środowiska na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017
 8. UCHWAŁA Nr XXIV/139/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2012 rok
 9. UCHWAŁA Nr XXIV/138/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/90/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołaczyce
 10. UCHWAŁA Nr XXIII/137/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/90/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołaczyce
 11. UCHWAŁA Nr XXIII/136/2012 RADA MIEJSKA W KOŁACZYCACH dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2012 rok
 12. UCHWAŁA NR XXIII /135 / 2012 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej, przewodniczącego zarządu miasta Kołaczyce oraz sołtysów
 13. Uchwała Nr XXIII/134/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela tj. pedagogów, logopedów zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołaczyce
 14. UCHWALA Nr XXIII/133/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu
 15. UCHWAŁA Nr XXIIl/132/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu
 16. UCHWAŁA NR XXIII/131/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 czerwca 2012 roku W sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Kołaczyc z wykonania budżetu gminy za 2011rok
 17. Uchwała Nr XXIII/130/12 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 czerwca 2012 roku W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kołaczyce za 2011 rok
 18. Uchwała Nr XXII/129/ 2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kołaczyce.
 19. UCHWAŁA NR XXII/128/2012 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej (nr ew. działek 1107, część działki 1189 i część działki nr 1300/1) w Sowinie do kategorii dróg publicznych gminnych.
 20. UCHWAŁA NR XXII/127/2012 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej ( część działki nr ew. 1189 i część działki nr 1300/1) w Sowinie do kategorii dróg publicznych gminnych.
 21. UCHWAŁA NR XXII/126/2012 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zaliczenia ul. Szpitalnej (nr ew. działki 1083) i ul. Szewskiej (nr ew. działki 1022) w Kołaczycach do kategorii dróg publicznych gminnych.
 22. UCHWAŁA NR XXII/125/2012 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zaliczenia ul. Liwocznej (nr ew. działek 218 i 1130) w Kołaczycach do kategorii dróg publicznych gminnych.
 23. UCHWAŁA Nr XXII/124/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2012 rok
 24. Uchwała Nr XXI1/123/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 maja 2012r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kołaczyce
 25. Uchwała Nr XXII/122/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach
 26. Uchwala Nr XXII/121/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach za 2011 rok.
 27. UCHWAŁA Nr XXI/120/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 28. UCHWAŁA Nr XXI/119/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2012 rok
 29. UCHWAŁA Nr XXI /118 /2012 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 27.04.2012 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Kołaczyce
 30. UCHWAŁA NR XXI/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek" w Kołaczycach.
 31. Uchwała Nr XX1/116/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy Kołaczyce
 32. Uchwała Nr XX/115/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kołaczyce na lata 2012 - 2017
 33. Uchwała Nr XXI/114/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
 34. Uchwała nr XX/113/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 marca 2012 r W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Kołaczyce na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki
 35. UCHWAŁA nr XX/112/2012 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach
 36. Uchwała Nr XX/111/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołaczyce na 2012 r.
 37. Uchwała Nr XX/110/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenie dopłat z budżetu gminy
 38. Uchwała Nr XX/109/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kołaczyce na rok 2012
 39. Uchwała Nr XX/108/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 marzec 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
 40. Uchwała Nr XX/107/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 marzec 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
 41. Uchwała Nr XX/106/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 marzec 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
 42. Uchwala Nr XX/105/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 marzec 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
 43. Uchwała Nr XX/104/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 marzec 2012r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kołaczyce
 44. Uchwała Nr XX/103/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 marzec 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości
 45. UCHWAŁA Nr XX/101/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
 46. UCHWAŁA Nr XX/102/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
 47. UCHWAŁA Nr XX/100/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
 48. UCHWAŁA Nr XX/99/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
 49. UCHWAŁA Nr XX/98/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
 50. Uchwała NrXX/97/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kołaczyce na lata 2012 -2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
 51. UCHWAŁA Nr XIX/96/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2012 rok
 52. UCHWAŁA Nr XIX/95/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego pt. „Umieć lepiej - wiedzieć więcej" o numerze identyfikacyjnym KSI: WND-POKL.09.01.02-18-167/11 finansowanego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie nr 9.1, Poddziałanie nr 9.1.2
 53. UCHWAŁA Nr XX/94/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
 54. Uchwała Nr XVIII/93/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach Z dnia 23 lutego 2012 r. W sprawie realizacji zadania pn: „Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Kołaczyce"
 55. Uchwała Nr XVII/92/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
 56. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY KOŁACZYCE NA 2012 ROK Nr XVII/91/2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku Rada Miejska w Kołaczycach
 57. UCHWAŁA Nr XVII/90/2012 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołaczyce