MENU
GMINA KOŁACZYCE
WŁADZE
URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH
PRAWO LOKALNE
Statut
Zarządzenia
Budżet
Uchwały
Uchwały z roku 2012
Uchwały z roku 2011
Uchwały z roku 2010
Uchwały z roku 2009
Uchwały z roku 2008
Uchwały z roku 2007
Uchwały z roku 2006
Uchwały z roku 2005
Uchwały z roku 2004
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
MOJA SPRAWA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INFORMACJE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ARCHIWUM
     Uchwały z roku 2010 Drukuj... Osoba publikująca: Jerzy Żołądź
Data publikacji: 2010-03-25Załączniki:

 1. Uchwała NR XLV/251/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Kołaczyce
 2. Uchwała Budżetowa na rok 2010 NR XLV/252/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 27 stycznia 2010 r.
 3. UCHWAŁA NR XLVI / 253/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach Z dnia 23.02.2010r. W sprawie: odstąpienia od sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu górniczego pod nazwą „Kłodawa 5" w miejscowości Kołaczyce dla Gminy Kołaczyce.
 4. Uchwała Nr XLVI/254/2010 Rady Miejskie w Kołaczycach z dnia 23 luty 2010r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
 5. UCHWAŁA Nr XLVI/255/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kołaczyce na 2010 rok
 6. Uchwała Nr XLVI /256/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie przekazania skargi
 7. UCHWAŁA Nr XLVII/257/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Kołaczyce
 8. UCHWAŁA Nr XLVII/258/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 16 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
 9. UCHWAŁA Nr XLVII/259/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołaczyce
 10. UCHWAŁA Nr XLVII/260/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołaczyce
 11. UCHWAŁA Nr XLVII/261/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 16 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
 12. Uchwała nr XLVII/262/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 16 marca 2010 r W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizacją zadania własnego Powiatu
 13. UCHWAŁA Nr XLVII/263/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach dnia 16 marca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2010 rok
 14. Uchwała nr XLVI1/264/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 16 marca 2010 r W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Kołaczyce na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki
 15. Uchwała Nr XLVII/265/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: wydzierżawiania gminnych nieruchomości, budowli i urządzeń służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków
 16. Uchwała Nr XLVII/266/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenie dopłat z budżetu gminy
 17. Uchwała Nr XLVII/267/2010 Rady Miejskiej Kołaczyce z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kołaczyce".
 18. Uchwała Nr XLVII/268/2010 Rady Miejskiej Kołaczyce z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Krajowice".
 19. Uchwała Nr XLVII/269/2010 Rady Miejskiej Kołaczyce z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Nawsie Kołaczyckie".
 20. Uchwała Nr XLVII/270/2010 Rady Miejskiej Kołaczyce z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Sowina".
 21. Uchwała Nr XLVII/271/2010 Rady Miejskiej Kołaczyce z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Bieździadka".
 22. Uchwała Nr XLVII/272/2010 Rady Miejskiej Kołaczyce z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Sieklówka".
 23. Uchwała Nr XLVIII /273/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 26 marca 201 Or. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kołaczyce na rok 2010
 24. UCHWAŁA Nr XLVIII/274/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Kołaczycach Nr XLVII/263/2010 z dnia 16 marca 2010 r
 25. Uchwała nr XLIX/275/2010 r Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 kwietnia 2010 r. W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kołaczyc za 2009 rok
 26. UCHWAŁA Nr XLIX /276/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2010 rok
 27. UCHWAŁA Nr XLIX/277/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 28. UCHWALA Nr XLIX/278/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetu.
 29. UCHWAŁA Nr 1/279/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 28 maja 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
 30. UCHWAŁA Nr L/280/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 28 maja 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
 31. UCHWAŁA Nr L/281/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 28 maja 2010r. w sprawie użyczenia lokalu stanowiącego własność Gminy Kołaczyce
 32. UCHWAŁA Nr 1/282/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 28 maja 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
 33. UCHWAŁA Nr L /283/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach dnia 28 maja 2010 roku w sprawie uchylenia Uchwały nr XL/229/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 7 września 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu w zakresie realizacji inwestycji zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1837R ) Kołaczyce -Sieklówka - Lubla II etap" w ramach Programu Wieloletniego pn. „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011"
 34. UCHWAŁA Nr L/284/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach dnia 28 maja 2010 roku W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania własnego Powiatu pn,, Budowa mostu na rzece Wisłoce w miejscowości Kołaczyce w ciągu drogi powiatowej nr 1835 R Kołaczyce - Brzyska - Brzyska przez wieś, kontynuacja budowy na zaadaptowanych podporach"
 35. UCHWAŁA Nr L /285/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2010 rok
 36. UCHWAŁA Nr L/286/2010 RADY MIEJSKIEJ w KOŁACZYCACH z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/245/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 4 grudnia 2009r. - Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach
 37. UCHWAŁA Nr LI/287/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. inwentaryzacji mienia komunalnego
 38. UCHWALA Nr LI/288/10 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze gminnych instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach
 39. UCHWAŁA Nr LI/289/10 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołaczyce za I półrocze.
 40. Uchwała Nr LI/290/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Kołaczyce a Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" (poprzednia nazwa projektu SEKAP) zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 41. UCHWAŁA Nr LI/291/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2010 rok
 42. UCHWAŁA Nr LII/292/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach dnia 30 lipca 2010 roku W sprawie zmiany uchwały Nr L/284/2010 z dnia 28 maja 2010 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania własnego Powiatu pn„ Budowa mostu przez rzekę Wisłoka w miejscowości Kołaczyce w ciągu drogi powiatowej nr 1835 R Kołaczyce - Brzyska - Brzyska przez wieś, kontynuacja budowy na zaadaptowanych podporach"
 43. UCHWAŁA Nr LII/ 293/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach dnia 30 lipca 2010 rok w sprawie zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2010 rok
 44. Uchwała Nr LH/294/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 lipca 2010 r w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2011 i 2012 na realizację Projektu „ PSeAP - Podkarpacki System e Administracji Publicznej"
 45. Uchwała nr LII/295/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie zaopiniowania opracowania pn. „Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoka", stanowiącego część Projektu Studium Ochrony Przeciwpowodziowej
 46. Uchwała nr LII/296/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie zaopiniowania opracowania pn. „Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoki", stanowiącego część Projektu Studium Ochrony Przeciwpowodziowej
 47.

UCHWAŁA Nr 4 2010
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOŁACZYCACH
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 48. UCHWAŁA Nr LIII/297/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 49. UCHWAŁA Nr LIII/298/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 50. UCHWAŁA Nr LIII/299/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
 51. Uchwała Nr LIII/300/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
 52. UCHWAŁA NR LIII/301/2010 RADY GMINY KOŁACZYCE z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego przez podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
 53. UchwałaNR LIII/302/2010 r Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy Kołaczyce oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje sie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawniony
 54. UCHWAŁA Nr LIII/ 303/2010 Radv Miejskiej w Kołaczycach dnia 27 sierpnia 2010 rok w sprawie zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2010 rok
 55. Uchwała Nr L III /304/ 2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27.08.2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczyce
 56. Uchwała Nr LIII/305/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii elektroenergetycznej 400kV Tarnów - Krosno w Gminie Kołaczyce
 57. Uchwała Nr LIII/306/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczyce w miejscowościach Sowina, Lublica, Bieździadka, Sieklówka Górna, Sieklówka Dolna
 58. Uchwała Nr LIII/307/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 sierpnia 2010 r w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy Kołaczyce na 2010 rok
 59. Uchwała nr LIV /308/2010 r Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 24 września 2010 r W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizacją zadania własnego Powiatu
 60. UCHWAŁA Nr LIW 309/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach dnia 24 września 2010 rok w sprawie zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2010 rok
 61. Uchwała Nr LIV/310/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 24 września 2010 r w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy Kołaczyce na 2010 rok
 62. UCHWAŁA Nr LIV/ 311/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach dnia 24 września 2010 rok w sprawie zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Bieździedza- Turczyn nr 113704R I etap"
 63. UCHWAŁA Nr LIV/312/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 24 września 2010r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołaczyce
 64. UCHWAŁA Nr LIV/313/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 24 września 2010r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołaczyce
 65. UchwałaNR LIV/314 /2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 24 września 2010 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 66. Uchwała NR LIV/315/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 24 września 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 67. Uchwała NR LIV/316/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 24 września 2010 r. w sprawie: uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Kołaczyce – Miasta Kołaczyce
 68. UCHWAŁA Nr LV/317/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 22 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/267/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kołaczyce
 69. UCHWAŁA Nr LV/318/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 22 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/271/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bieździadka
 70. UCHWAŁA Nr LV/319/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 22 października 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu
 71. Uchwała nr LV/320/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 22 października 2010 r W sprawie zmiany uchwały nr XLVII/262/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 16 marca 2010 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizacją zadania własnego Powiatu
 72. uchwała Nr LV/ 321/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach dnia 22 października 2010 rok w sprawie zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2010 rok
 73. UCHWAŁA NR LW322/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 22 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Oceny Aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kołaczyce oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Kołaczyce.
 74. UCHWAŁA NR LV/323/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH W KOŁACZYCACH Z dnia 22 października 2010r. w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Kołaczyce.
 75. UCHWAŁA NR LV /325/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 22. X". 2010r. w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kołaczyce.
 76. Uchwała Nr LV/325/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 22 października 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczyce.
 77. Uchwała Nr LV / 326/2010 Rady Miejskiej Kołaczyce W KOŁACZYCACH 7 dnia 22 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanym „KOŁACZYCE 3" w Gminie Kołaczyce.
 78. Uchwała Nr LV /327/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 22 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanym „LUBLICA 1" w Gminie Kołaczyce.
 79. Uchwała NR Nr LVI/328/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 80. Uchwała NR Nr LVI/329/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi
 81. UCHWAŁA Nr LVI/330/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach dnia 11 listopada 2010 rok w sprawie zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2010 rok
 82. UCHWAŁA Nr LVI/331/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/272/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sieklówka
 83. Nowa Kadencja
 84. Uchwała Nr 1/1/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Kołaczycach
 85. Uchwała Nr 1/2/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kołaczycach
 86. Uchwala Nr 1/3/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady
 87. UCHWAŁA Nr III/ 4/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
 88. UCHWAŁA Nr III/5/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości
 89. UCHWAŁA Nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach dnia 28 grudnia 2010 rok w sprawie zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2010 rok
 90. Uchwała nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia wydatków niewygasających z upływem 2010 roku.
 91. Uchwała III/8/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 24 września 2010 r. Nr LIV/315/2010 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.